Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova per unanimitat la Llei de voluntariat de les Illes Balears

26 de febrero de 2019

Al cinquè punt de l’ordre del dia de la sessió plenària d’avui, s’ha procedit al debat i votació del Dictamen de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals, del Projecte de llei de voluntariat de les Illes Balears, el qual s’ha aprovat per unanimitat.  

Tramitació parlamentària

El Projecte de llei fou aprovat pel Consell de Govern a proposta de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports dia 26 d’octubre de 2018 i entrà al registre del Parlament dia 19 de novembre de 2018 (RGE 13450/18).

El 6 de febrer de 2019  es va constituir la ponència en el si de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals que, el mateix dia, redactà l’informe. Després del debat i votació en comissió, fou aprovat el dictamen dia 13 de febrer de 2019 (Diari de Sessió nº 70 de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals a la pàgina 1104). Al llarg de totes aquestes reunions en Comissió s’han acceptat i transaccionat part de les esmenes presentades pels grups parlamentaris.

Debat plenari

El debat en sessió plenària s’ha iniciat amb la intervenció de la consellera de Cultura, Participació i Esports, Fanny tur, per presentar el Projecte de llei. Tot seguit, les 3 esmenes mantingudes al Projecte de llei per part del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, han estat retirades.  

Tot seguit s’ha procedit al torn a favor o en contra de les esmenes, amb les intervencions dels parlamentaris Sandra Fernández (Popular),  Marta Maicas (Podem Illes Balears), Miquel Gallardo (MÉS per Mallorca), Maria Antònia Sureda  (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Olga Ballester (Mixt), Josep Castells (MÉS per Menorca) i Elena Baquero (Socialista).

Contingut

Aquesta Llei té per objecte regular, reconèixer, divulgar, promoure, fomentar i protegir el voluntariat, en tots els seus àmbits, com a forma de participació mitjançant programes de voluntariat desenvolupats per entitats de voluntariat. És aplicable a les persones voluntàries, a les destinatàries de les accions de voluntariat, a les entitats de voluntariat i a tots els programes de voluntariat que es desenvolupin a les Illes Balears, independentment del lloc on tengui el domicili social l'entitat que els desenvolupi.

Per primera vegada es regula el voluntariat de persones menors amb l'objectiu d'aclarir situacions que es donen actualment, però també amb l'objectiu d'acostar el voluntariat als més joves i, d'aquesta manera, aconseguir una societat compromesa des de la joventut. Al mateix temps es dona cabuda al món educatiu per fer realitat la inclusió dels menors dins el voluntariat, així com per donar suport a iniciatives com l'aprenentatge i el servei que posa en comú continguts curriculars amb els valors que es treballen des del voluntariat, a més d'altres metodologies que es puguin posar en marxa. Es garanteix l'accés de les persones amb discapacitat i dependents establint que les entitats han d'adaptar la formació, la informació, els materials i les funcions a les seves capacitats. D'altra banda, el dret de les persones voluntàries perquè s'estableixin mecanismes de reconeixement de les competències adquirides en el desenvolupament de l'acció voluntària és una altra novetat d'aquesta Llei i reflecteix el compromís de promoure un voluntariat de qualitat.

Es regulen també els drets i deures de les persones a les quals s’adreça<;a l'acció voluntària com a agents actius del programa de voluntariat desenvolupat per les entitats. Aquest fet no és nou a les Illes Balears: la Llei de serveis socials reconeix els drets i deures de les persones destinatàries.

Es reconeix el paper de les universitats i de les empreses indicant que les seves funcions són les de col·laborar i promoure el voluntariat des deis seus àmbits.

Aquesta Llei consta de 27 articles, dividits en 4 títols, 1 disposició addicional, 2 disposicions transitòries, 1 disposició derogatòria i 3 disposicions finals.

Les disposicions generals del títol I regulen l'objecte, l’àmbit d'aplicació i les definicions de voluntariat, entitats de voluntariat, programes de voluntariat o persones voluntàries, entre d'altres, amb l'objectiu de reconèixer-los i identificar-los entre les nombroses formes de participació social. La Llei reconeix el voluntariat com a fet diferenciat d'altres formes de participació, sense desmerèixer la resta d'opcions, però identificant el que és voluntariat, amb l’objectiu de posar-lo en valor i reconèixer la seva funció com a agent transformador. Es en el títol I on hi ha els principis que inspiren l'acció voluntària, la necessitat que el voluntariat es dugui a terme en el si d'entitats privades sense afany de lucre i desenvolupant activitats d’interès general sense que això suposi assumir les responsabilitats que pertoquen a les diferents administracions ni substituint treball remunerat. En aquest títol s'hi recullen els diferents àmbits d'actuació i també els tipus de voluntariat que es poden dur a terme.

El títol II esta dividit en 4 capítols, corresponents a les persones voluntàries, a les persones destinatàries, a les entitats de voluntariat i a altres agents que hi participen.

El títol III esta dedicat a l'Administració com a garant del suport i la promoció que el moviment de voluntariat necessita.

El darrer títol tracta de les mesures de suport i promoció i els instruments i òrgans que es creen amb l'objectiu de garantir un voluntariat de qualitat a la comunitat autònoma de les Illes Balears. El Fòrum Balear del Voluntariat esdevé un vertader òrgan de consulta i coordinació entre les administracions i les entitats de voluntariat, i la creació d'un cens d'entitats de voluntariat aportarà les informacions necessàries per poder establir polítiques públiques reals i adaptades a la realitat del voluntariat. En aquest títol hi queda reflectit l'impuls que la Llei vol donar al voluntariat com a agent de transformació social mitjançant diferents instruments: el pla autonòmic, el cens i la consolidació del Fòrum com a òrgan de debat i promoció.

Més informació ...
Documents