Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova una iniciativa per instar a la reforma del Codi Penal pel que fa als delictes contra la llibertat sexual

5 de marzo de 2019

Al cinquè punt de l’ordre del dia de la sessió plenària del Parlament celebrada avui matí, s’ha debatut i votat una primera Proposició no de llei (RGE 5270/18) presentada pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Mixt, Socialista i Podem Illes Balears, relativa a la reforma del Codi Penal pel que fa als delictes contra la llibertat sexual. La iniciativa APROVADA per unanimitat de tota la cambra amb la redacció següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern Espanyol a adequar el nostre ordenament jurídic amb el ratificat Conveni del Consell d´Europa sobre la prevenció i lluita de la violència contra les dones i la violència domèstica (conegut com el “ Conveni d´Estambul), particularment en la inclusió en els tipus d'agressió sexual dels articles 178 i 183.2 del Codi Penal, al costat de la violència o la intimidació, altres dos supòsits que consistiran en la conducta deliberada i directa d'anul·lar la voluntat de la víctima, bé sigui per l'actuació conjunta de dues o més persones, o bé per la utilització de fàrmacs, drogues o qualsevol altra substància natural o química idònia a aquest efecte.

Esmena del GP Popular.

2.- El Parlament de les Illes Balears, conformement amb el principi de presència equilibrada per sexes en "comitès de persones expertes o comitès consultius", previst en l'article 54 de la Llei 24/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes, insta el Ministeri de Justícia a garantir procurar la paritat en la designació dels vocals permanents a totes les seccions.

Esmena in voce del GP MÉS per Mallorca

3.- El Parlament de les Illes Balears, a partir de la constatació que les víctimes de delictes contra la llibertat i la indemnitat sexuals són majoritàriament dones, insta el Consell General del Poder Judicial i el Ministeri Fiscal, a donar màxima prioritat a la formació dels membres de la carrera judicial i fiscal en matèria d'igualtat de gènere: en el pla docent de la formació inicial que reben els futurs jutges a l'Escola Judicial (tant a la fase presencial com a la de pràctiques tutelades), així com també als programes de formació continuada i especialitzada (programació d'activitats i elecció de continguts) de jutges, magistrats i fiscals, especialment en els processos selectius i en les proves selectives per accedir a òrgans judicials especialitzats en violència cap a la dona i especialització de jutjats penals. Així mateix, insta el CGPJ a reactivar i a enfortir el Fòrum permanent en matèria d'igualtat creat l'any 2014.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta la Universitat de les Illes Balears a incloure i a fomentar en tots els àmbits acadèmics la formació, la docència i la recerca en igualtat de gènere i no-discriminació de forma transversal, en compliment del que disposa l'article 4.7 de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, i particularment en els estudis de grau de dret.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

Intervencions

La iniciativa ha estat defensada conjuntament per les parlamentàries: Joana Aina Campomar, Patricia Font, Silvia Cano i Marta Maicas. El Grup Parlamentari Popular ha presentat una esmena de modificació del punt 1, que ha estat exposada pel diputat Juan Manuel Lafuente; la qual ha estat acceptada pels grups proposant i incorporada en el text per a la seva votació final.

Al torn de fixació de posicions, pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, ha intervingut Maria Antònia Sureda.

Més informació ...