Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern de l'Estat a reconèixer plenament el caràcter educatiu de l'etapa infantil 0-3 anys

5 de marzo de 2019

Al cinquè punt de l’ordre del dia de la sessió plenària del Parlament celebrada avui matí, s’ha debatut i votat una segona Proposició no de llei (RGE 14569/18) presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la millora de les condicions d’educació infantil 0-3. La iniciativa ha estat APROVADA amb el resultat següent: 

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a reconèixer plenament el caràcter educatiu del cicle d’Educació Infantil 0-3 i a iniciar una millora en la competència en matèria educativa a les diferents comunitats autònomes, mitjançat l’adaptació i l'actualització de la dotació pressupostària de la transferència en Educació que es va realitzar sense contemplar aquesta etapa com educativa amb caràcter complet. (Amb esmena del diputat Salvador Aguilera incorporada)

Aprovat per unanimitat. 

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a facilitar mesures urgents per a la creació, la consolidació i la reconversió de places d’educació infantil de 0-3 anys i donar resposta a les necessitats d’escolarització en aquest nivell, a la vegada que des de la Conselleria d'Educació es van posant en marxa les mesures amb les partides que el Parlament va aprovar el 22 de maig de 2018 i que ja ha dotat a la Llei de pressupostos de 2019 . (Amb esmena transaccionada de Podem incorporada)

Aprovat per unanimitat

3- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a treballar, respectant les competències de les comunitats autònomes, en la regulació i l'ordenació d’aquesta etapa educativa des del punt de vista curricular i organitzatiu. (Amb esmena incorporada de Podem)

Aprovat per 45 vots a favor i 3 abstencions (MÉSxMenorca).

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a establir, per raons de protecció a la infància, que els centres que atenguin regularment infants de 0-3 anys sense autorització de l’administració educativa hagin de complir els mateixos requisits que els centres educatius en matèria d’espais, instal·lacions, ràtios adults-infants i titulacions del personal.(Amb esmena incorporada de Podem).

Aprovat per 32 vots a favor i 16 abstencions (Popular).

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a establir les funcions i composicions dels equips d’atenció primerenca i els recursos necessaris per fer possible l’educació inclusiva en aquestes edats i potenciar, en cooperació amb les comunitats autònomes, l’ampliació i adequació de la xarxa d’Equips d’Atenció Primerenca d’Educació. (Amb esmena incorporada de Podem)

Aprovat per unanimitat.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i el Govern de l’Estat, cadascú dins l’àmbit de les seves competències, a prendre mesures per facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral avançant en aquest sentit en les obligacions de les empreses i administracions, millorar en els serveis i les prestacions per a les famílies amb infants i promoure la conscienciació dels membres de la família en l’estructuració del temps personal i familiar. (Amb esmena incorporada de Podem).

Aprovat per unanimitat.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

Intervencions

La iniciativa ha estat defensada pel diputat Enric Casanova.

Els grups parlamentaris han registrat vint-i-dues esmenes, les quals han estat defensades per la diputada Nuria Riera (Popular), amb set esmenes; per Salvador Aguilera (Mixt-Salvador Aguilera), amb set esmenes i tres esmenes; i per Laura Camargo (Podem), amb cinc esmenes. El grup proposant ha acceptat algunes esmenes transaccionades que han estat incorporades al text final.

Al torn de fixació de posicions, han intervingut els diputats: Agustina Vilaret (MÉS per Mallorca), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Josep Castells (MÉS per Menorca) i Olga Ballester (Mixt-Ciudadanos).