Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Aprovada la modificació de la Llei de mediació familiar de les Illes Balears

12 de marzo de 2019

La modificació de la llei suposa l’adaptació de la llei autonòmica a les normatives estatals i europees, i garanteix el servei públic de mediació familiar gratuït derivat del sistema judicial

Al quart punt de l’ordre del dia de la sessió plenària d’avui, s’ha procedit al debat i votació del Dictamen de la Comissió d’Assumptes Socials i Drets Humans, del Projecte de llei pel qual es modifica la Llei 14/2010, de 9 de desembre, de mediació familiar de les Illes Balears, el qual s’ha aprovat per 38 vots a favor i 18 abstencions del Grup Popular.

Tramitació parlamentària (expedient)

El Projecte de llei fou aprovat pel Consell de Govern a proposta de la consellera de Serveis Socials i Cooperació, dia 16 de novembre de 2018 i entrà al registre del Parlament dia 28 de novembre 2018 (RGE 14590/2018).

El 21 de gener de 2019 es va constituir la ponència en el si de la Comissió d’Assumptes Socials i Drets Humans que, el mateix dia, redactà i aprovà l’informe. Després del debat i votació en comissió, fou aprovat el dictamen dia 28 de febrer de 2019 (Diari de Sessió nº 60 de la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans a la pàgina 770). Al llarg de totes aquestes reunions en Comissió s’han acceptades i transaccionades part de les esmenes presentades pels grups parlamentaris.

Debat plenari

El debat en sessió plenària s’ha iniciat amb la intervenció de la consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, per presentar el Projecte de llei. Tot seguit, s’ha substanciat el debat amb les intervencions de Sandra Fernández (Popular), Marta Maicas (Podem), Agustina Vilaret (MÉS per Mallorca), Maria Antònia Sureda (El PI), Xelo Huertas (Mixt) i Silvia Cano (Socialista).

 

Contingut

La Llei consta de dinou articles, una disposició transitòria i dues de finals

El Parlament ha aprovat la Llei amb la finalitat de modificar la Llei 14/2010, de 9 de desembre, de mediació familiar de les Illes Balears. Es tracta d’una modificació basada en la necessitat d’adaptar la llei autonòmica tant a les normes europees com a la normativa espanyola arran dels canvis introduïts en l’àmbit estatal l’any 2012. Aquesta adaptació es refereix, fonamentalment, a resoldre diferències relatives a la formació de la persona habilitada per exercir la mediació a les Illes Balears amb la finalitat de garantir a la població de les Illes Balears i a les persones que exerceixen la mediació les mateixes garanties, condicions i requisits que els que estableix la normativa estatal. D’altra banda, s’incorpora a la nova normativa el deure de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de garantir un servei públic de mediació familiar gratuït derivat del sistema judicial.

Efectivament, tal i com figura a la Llei, amb finalitat d'eliminar les diferencies existents entre la Llei 5/2012 i la Llei 14/2010 que generen inseguretat jurídica, i ates que es tracta de dues normes dictades a l'empara de títols competencials diferents que poden coexistir vàlidament sempre que la norma autonòmica no contradigui la norma estatal, es considera necessari modificar determinats aspectes de la Llei 14/2010, especialment si es té en compte l'article 139 de la Constitució espanyola, que declara la igualtat de drets i obligacions en tot el territori espanyol, així com la llibertat de circulació i d'establiment.

Finalment, es regula el que estableix l'article 9 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d'enjudiciament civil, modificada per la Llei orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i !'adolescència, que disposa el dret del menor a ser oït i escoltat sense cap discriminació per edat, discapacitat o qualsevol altra circumstancia, tant en l'àmbit familiar com en qualsevol procediment administratiu, judicial o de mediació que l'afecti i que condueixi a una decisió que incideixi en el seu àmbit personal, familiar o social. Així, s'han de tenir en compte les seves opinions, segons la seva edat i maduresa. També es regula el deure de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de garantir un servei públic de mediació familiar gratuït.

Així mateix, en vista de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s'aprofita la modificació per aclarir i distingir els diferents procediments i processos que es desenvolupen al voltant de la mediació portada a terme en l'àmbit de les administracions públiques.