Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova la Llei de projectes industrials estratègics de les Illes Balears

19 de marzo de 2019

El Dictamen del Projecte de llei aprovat prové de la validació d’un Decret llei, al qual s'han incorporat esmenes formulades pels grups parlamentaris.

Al punt tercer de l’ordre del dia, la sessió plenària del Parlament ha aprovat el Dictamen del Projecte de llei (RGE 4/2019) relatiu al Decret Llei  5/2018, de 21 de desembre, sobre projectes industrials estratègics de les Illes Balears.

Tramitació parlamentària (Expedient)

El dictamen del Projecte de llei aprovat és conseqüència de la validació del Decret llei 5/2018, de 21 de desembre, sobre projectes industrials estratègics de les Illes Balears, validat per unanimitat pel Ple del Parlament de les Illes Balears, dia 15 gener de 2019 i també sol·licità la seva tramitació com a Projecte de llei (NOTÍCIA AQUÍ) (Diari de Sessió nº 153 de Ple)

La tramitació com a Projecte de llei se substancià en el si de la Comissió d’Economia, que aprovà un dictamen, dia 7 de març, després del debat  i votació de les esmenes presentades (DICTAMEN) (Diari de Sessió nº 53 de la Comissió d'Economia a la pàgina 816), on s’aprovaren i incorporaren algunes esmenes.

Debat plenari

El debat plenari s’ha encetat amb la presentació del Projecte de llei per part del conseller de Treball, Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears, Iago Negueruela.

Tot seguit s’ha procedit al debat de les esmenes que s’han mantingudes al projecte de llei, amb la defensat de 6 esmenes (una retirada) per part del diputat Xavier Pericay (Mixt-Ciudadanos).

A continuació s’ha substanciat les intervencions a favor o en contra de les esmenes: Santiago Tadeo (Popular), Carlos Saura (Podem Illes Balears), Antoni Reus (MÉS per Mallorca), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Josep Castells (MÉS per Menorca) i Enric Casanovas (Socialista).

Totes les esmenes mantingudes al plenari per part del Grup Mixt-Ciudadanos, han estat rebutjades a la votació final de la llei.

El diputat Josep Melià (GP El Pi-Proposta per les Illes Balears), durant la seva intervenció ha formulat una esmena in voce, que ha estat acceptada per tota la cambra, en el sentit de modificar l’article 5.4 b que ha quedat redactat de la manera següent:

b) La devolució de les subvencions rebudes, amb els interessos legals des de la seva concessió, si la revocació es produeix abans de tres anys des del pagament de la subvenció. Això sense perjudici de les indemnitzacions o compensacions que, conforme a l’ordenament jurídic, puguin reclamar-se.

Contingut de la llei

Els projectes industrials estratègics, reconeguts a l’article 7 d de la Llei 4/2017, de 12 de juliol, d’indústria de les Illes Balears, són definits a l’article 2 de la Llei com aquelles “propostes d’inversió per implantar, ampliar, modificar o reindustrialitzar una o diverses activitats industrials que tenguin com a resultat previsible una expansió significativa i sostenible del teixit industrial balear o la consolidació d’aquest, o l’adopció de mesures adreçades a garantir la viabilitat d’una empresa o sector industrial exposat a riscs per a la seva continuïtat”.

L’article 2 de la Llei afirma també que aquests projectes tan sols es podran ubicar a sòl classificat com a urbà o urbanitzable, i sempre que l’activitat del projecte s’inclogui dins els usos permesos o, en cas contrari, que sigui un ús adequat a la ubicació del projecte. La Llei reconeix que “en cap cas s’entendrà com a adequada la ubicació a zones residencials o d’equipaments”, si bé estableix una excepció en reconèixer que, tan sols en els supòsits de projectes d’implantació d’energies renovables, es podran ubicar a sòl rústic comú.

L’article 3 de la Llei regula el procediment per a la declaració d’una proposta d’inversió com a projecte industrial estratègic, que podrà ser promoguda per l’Administració públic, qualsevol entitat pública o persona física o jurídica privada, o col·laboració pública i privada. 

El quart article estableix els efectes d’aquesta declaració com a projecte industrial estratègic i, finalment, el cinquè regula el seguiment de les propostes declarades projectes industrials estratègics.

Més informació ...