Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova modificar la Llei de consells escolars de les Illes Balears

19 de marzo de 2019

S’amplia la composició del Consell Escolar de les Illes Balears. Es modifica el sistema d’elecció del president i del vicepresident

Al punt quart de l’ordre del dia, la sessió plenària del Parlament ha aprovat el Dictamen del Projecte de llei de modificació del Text refós d ela Llei de consells escolars de les Illes Balears.

Tramitació parlamentària (Expedient)

El Projecte de llei fou aprovat pel Consell de Govern a proposta del conseller d’Educació i Universitat dia 18 de gener de 2019 i entrà al registre del Parlament dia4 de febrer de 2019 (RGE 920/19).

El 28 de febrer de 2019 es va constituir la ponència en el si de la Comissió de Cultura, Educació i Esports i, el mateix dia, redactà i aprovà l’informe. Després del debat i votació en comissió, fou aprovat el Dictamen dia 7 de març. (Diari de Sessió nº 111 de la Comissió de Cultura, Educació i Esports a la pàgina 1744). Al llarg de totes aquestes reunions en Comissió s’han acceptat i transaccionat part de les esmenes presentades pels grups parlamentaris.

Debat plenari

El debat en sessió plenària s’ha iniciat amb la intervenció del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears, Martí March, per presentar el Projecte de llei.

Tot seguit, s’ha substanciat el debat de les 16 esmenes mantingudes al Projecte de llei: 6 esmenes del Grup Mixt-Ciudadanos, defensades per Olga Ballester (Ciudadanos) 3 esmenes del diputat del Grup Mixt Salvador Aguilera i 1 esmena de la diputada del Grup Mixt Montserrat Seijas; 3 esmenes del GP MÉS per Menorca, defensades per Josep Castells i, finalment, altres 3 esmenes del Grup Popular, defensades per Nuria Riera.

Al torn a favor o en contra de les esmenes, han intervingut els parlamentaris: Laura Camargo (Podem Illes Balears), Agustina Vilaret (MÉSxMallorca), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Enric Casanovas (Socialista).

Finalment, no s'ha incorporat cap nova esmena al dictamen, que ha estat aprovat per la majoria de la cambra. 

Contingut

El contingut de la Llei consta d’un únic article que consisteix en la Modificació del Text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre.

L’objectiu de la reforma és convertir el Consell Escolar de les Illes Balears en un òrgan més participatiu i més democràtic atribuint-li nous objectius, ampliant-ne la composició i modificant el procediment d’elecció del president i del vicepresident de la institució.

Més informació ...