Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

La Comissió General de Consells Insulars ha votat les propostes de resolució derivades del debat general

21 de marzo de 2019

La Comissió General de Consells Insulars, a la reunió d’ahir horabaixa, votà les propostes de resolució derivades del debat general dels Consells Insulars celebrat el passat 25 de febrer. (ENLLAÇ A LA NOTA INFORMATIVA DEL DEBAT GENERAL DELS CONSELLS INSULARS)

S’adjunten les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris i pels consells insulars votades, així com fotografies de l’acte d’avui.

Les propostes de resolució APROVADES són:

  • La de MÉS x Menorca (amb transacció eliminant “abans que s’acabi la legislatura”)
  • Les 2 de MÉS x Mallorca.
  • Les 5 del Grup Socialista.
  • Les 5 del Consell Insular de Mallorca.
  • Del Grup Popular: la 2a (amb transacció, eliminant la segona part que va de “Així mateix...” fins al final de la proposta de resolució original), la 5a, la 6a i la 7a (amb transacció afegint al final “,com un dels objectius per reduir la petjada turística”)

Les 2 del Consell Insular de Formentera

Per tant, s’han REBUTJAT les propostes següents:

  • Del Grup Parlamentari Popular: la 1a, la 3a i la 4a.
  • Les 2 del Grup Parlamentari Podem.

Què és la Comissió General de Consells Insulars?

La Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, va preveure, entre altres, dues noves fórmules de cooperació institucional. En l’àmbit de l’executiu es va crear la Conferència de Presidents, i en l’àmbit del legislatiu l'Estatut preveu la Comissió General de Consells Insulars.

Així doncs, l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears a l'article 53 estableix que: “Es crea en el si del Parlament la Comissió General de Consells Insulars, de composició paritària Parlament-consells insulars. Dita comissió elaborarà el seu propi reglament que ha de ser aprovat per les dues terceres parts dels seus membres, i que en regularà la composició, l’organització i les funcions”. Atès que l'esmentada comissió paritària no estava prevista a l'actual Reglament del Parlament de les Illes Balears, fou necessari que s'acordàs la seva constitució per disposició legal. Per tant, dia 24 de novembre de 2015, a iniciativa del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, el Ple del Parlament aprovà per assentiment la Llei de la Comissió General del Consells Insulars, que creava al si del Parlament l’esmentada Comissió de composició paritària Parlament-Consells Insulars.

En aplicació de l'esmentada llei, el dia 20 de juny de 2018 s'aprovà el Reglament de la Comissió General de Consells Insulars. 

Dia 28 de novembre de 2018, a la Sala d’Actes del Parlament, es procedí a la constitució de la Comissió General de Consells Insulars d'acord amb el que marca la llei.