Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament, a favor de promoure la redacció d'una Llei de la reserva de la biosfera de Menorca

26 de marzo de 2019

Al quart punt de l’ordre del dia de la sessió plenària del Parlament celebrada avui matí, s’ha debatut i votat una Proposició no de llei (RGE 2231/19), presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a acordar promoure la Llei de la reserva de la biosfera de Menorca. La iniciativa ha estat APROVADA per unanimitat (amb la incorporació d'una esmena del Grup MÉS per Menorca) amb la redacció següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu acord per promoure, a la major brevetat possible, i amb els informes previs que resultin necessaris, la redacció d'una llei de la Reserva de la Biosfera de Menorca, en la qual es garanteixi la dotació de recursos econòmics suficients per a l'execució d'inversions públiques i incentius a l'activitat privada, amb la finalitat de complir els objectius de la declaració de Menorca Reserva de la Biosfera.

2.- El Parlament de les Illes Balears expressa el seu reconeixement institucional als més de 25 anys de tasca duta a terme per Menorca com a Reserva de Biosfera. Un reconeixement que va especialment dirigit a la societat menorquina, que amb encert i esforç al llarg de moltes generacions, ha sabut definir un model propi de desenvolupament on l’equilibri entre les activitats econòmiques, la cohesió social i la preservació dels espais naturals, l’han fet mereixedor de la declaració de Reserva de Biosfera. Esmena d’addició del GP MÉS per Menorca.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

Intervencions

La iniciativa ha estat defensada per la diputada: Misericordia Sugrañes. El Grup Parlamentari MÉS per Menorca ha formulat dues esmenes, les quals han estat defensades pel diputat Nel Martí. El grup proposant ha acceptat l’esmena d’addició d’un nou punt, mentre que ha rebutjat la incorporació de l’esmena de substitució.

Al torn de fixació de posicions, han intervingut els parlamentaris: David Martínez (Podem Illes Balears), Miquel Gallardo (MÉS per Mallorca), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Olga Ballester (Mixt) i Damià Borràs (Socialista).

Més informació ...