Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Aprovada la Llei de l'estatut especial de capitalitat de la ciutat d'Eivissa

26 de marzo de 2019

La sessió plenària del Parlament celebrada avui matí, al sisè punt de l’ordre del dia, ha aprovat la Llei de l’Estatut especial de capitalitat de la ciutat d’Eivissa, després d’haver debatut i votant les esmenes mantingudes al Dictamen de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals.  

Tramitació parlamentària (Expedient)

La iniciativa legislativa, en forma de Proposició de llei,  l’ha exercida conjuntament els grups parlamentaris Socialista i Podem Illes Balears i fou registrada dia 30 de novembre de 2018 (RGE 14764/18).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la cinquena sessió extraordinària de dia 15 de gener de 2019, després del debat de totalitat corresponent, prengué en consideració, per 49 vots a favor, 3 vots en contra (MÉS per Menorca) i cap abstenció, la proposició de llei esmentada. (NOTÍCIA) Diari de Sessió nº 154 de Ple a la pàgina 8783

Tot seguit, la tramitació de la Proposició de llei se substancià en el si de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals, la qual elabora i aprovà el DICTAMEN, dia 13 de març de 2019.  Diari de Sessió nº 73 de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals a la pàgina 1136

Debat plenari

Abans d’encetar el debat de la iniciativa legislativa relativa a la ciutat d’Eivissa, el plenari ha rebutjat per 47 vots en contra, 3 a favor (MÉSxMenorca) i 3 abstencions (Mixt-Ciudadanos i Mixt-GentxFormentera), la petició del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, mitjançant el qual se sol·licitava un dictamen al Consell Consultiu, en relació a l’esmentada Proposició de llei.

Tot seguit, s’ha procedit al debat de les trent-quatre esmenes mantingudes pels grups parlamentaris al plenari 12 del Grup Parlamentari Mixt (amb les intervencions de Salvador Aguilera -5 esmenes- i Xavier Pericay -7 esmenes-); 18 esmenes del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, amb la intervenció de Nel Martí; i 4 esmenes del GP Popular, amb la defensa de Miquel Àngel Jerez. Les esmenes no han estat aprovades durant la votació final del dictamen.

Al torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris: Aitor Morràs (Podem Illes Balears), Gabriel Barceló (MÉS per Mallorca), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Xico Tarrés (Socialista).

Contingut

Aquesta llei té per objecte reconèixer i regular l’estatut especial de capitalitat de la ciutat d’Eivissa, com a seu de les principals institucions insulars.

La Proposició de llei s’estructura en tres títols que conté 12 articles, una disposició addicional única, una transitòria única i una disposició final primera.

El títol I, sota la rúbrica “Disposicions generals”, estableix l’objecte de la Llei, i el títol II versa sobre les Relacions Interadministratives i el Consell de Capitalitat. El títol III regula el Règim de Finançament.

Més informació ...