Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Aprovada una Llei que permet al Govern subscriure crèdits suplementaris per pagar sentències judicials i simplifica la tramitació de les ajudes per al Llevant de Mallorca

26 de marzo de 2019

El Dictamen del Projecte de llei aprovat prové de la validació d’un Decret llei.

Al debat del punt 7è de l’Ordre del dia de la sessió plenària d’avui, s’ha aprovat el Dictamen del Projecte de llei relatiu al Decret llei 4/2018, de 23 de novembre, de concessió de crèdits suplementaris per atendre despeses inajornables derivades de sentències judicials pendents de pagament en l'àmbit de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, amb càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018; i de modificació del Decret llei 2/2018, de 18 d'octubre, pel qual s'estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9 d'octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca.

Tramitació parlamentària (Expedient)

El dictamen del Projecte de llei aprovat és conseqüència de tramitació parlamentària de l’esmentat Decret llei 4/2018 i de modificació del Decret llei 2/2018, que fou validat per unanimitat dia 14 de desembre de 2018 pel Ple del Parlament (NOTÍCIA AQUÍ) (Publicat en el Diari de Sessió nº 148 de Ple a la pàgina 8389) A petició del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, ambdós Decrets foren tramitats com a Projectes de llei, perquè els grups parlamentaris hi poguessin formular esmenes.

La tramitació com a Projecte de llei se substancià en el si de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts, que aprovà un dictamen, dia 19 de març de 2019, després del debat  i votació de les esmenes presentades (DICTAMEN). Publicat en el Diari de Sessió nº 103 de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts a la pàgina 2792

Debat plenari

El debat plenari d’avui horabaixa s’ha encetat amb la presentació del Projecte de llei per part del consellera de d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears, Catalina Cladera.

Tot seguit s’ha procedit al debat de la única esmena mantinguda al Projecte de llei per part de Josep Melià, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, la qual, finalment, ha estat retirada. 

Al torn de fixació de posicions, han intervingut els parlamentaris: Antònia Perelló (Popular), Alberto Jarabo (Podem Illes Balears), Gabriel Barceló (MÉS per Mallorca), Nel Martí (MÉS per Menorca), Andreu Alcover (Socialista).

Contingut de la llei

La Llei consta de tres articles, dues disposicions addicionals i 9 disposicions finals.

L’objecte d’aquest Llei és doble. Per una part servirà per aprovar-se crèdits suplementaris per atendre despeses inajornables derivades de sentències judicials de condemna a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pendents de pagament per raó de l’aplicació de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, per un import de 142.824.000 euros.

A les diposicions finals, també, s’aprofita aquest Llei per modificar puntualment el Decret llei 2/2018, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9 d’octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca, a fi d’aclarir l’abast de la justificació d’algunes de les ajudes en matèria d’habitatge i altres edificacions a què es refereix l’article 7 del Decret llei esmentat, en el sentit de suprimir respecte d’aquestes ajudes l’exigència d’executar i justificar les obres de reparació o rehabilitació que, si s’escau, es facin en cas de destrucció parcial de la construcció; destrucció parcial que, d’altra banda, pot no afectar en alguns casos l’estructura de l’immoble. D’acord amb això, es modifiquen així mateix els preceptes corresponents del Decret 33/2018, de 19 d’octubre, de determinació d’ajudes urgents i de caràcter excepcional per reparar i pal·liar pèrdues i danys produïts per les pluges a la comarca de Llevant de Mallorca el dia 9 d’octubre de 2018, de manera que ambdues modificacions despleguin efectes a partir del mateix moment, sens perjudici de deslegalitzar aquesta modificació del Decret 33/2018 per tal que qualsevol altra futura modificació d’aquesta norma reglamentària es pugui fer, en bona lògica, mitjançant un decret.

També s’ordena la classificació dels cossos de bombers i altres normes en matèria de personal dels serveis de prevenció i extinció d’incendis de les administracions locals; es modifica el Text refós de la Llei de subvencions; es modifica la Llei de creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears i, finalment, es regula sobre el Pla especial per fer front al risc d’inundacions, i sobre el Pla especial de recerca, salvament i rescat.

Més informació ...