Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Aprovada la Llei de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears

26 de marzo de 2019

Al vuitè i darrer punt de l’ordre del dia de la sessió plenària celebrada avui matí i capvespre, s’ha aprovat la Llei de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears.

Tramitació parlamentària (EXPEDIENT)

El Consell de Govern aprovà durant la sessió de dia 30 de novembre de 2018 l’esmentat projecte de llei a proposta de la consellera de Cultura, Participació i Esports, i fou registrat al Parlament dia 18 de desembre de 2018 (RGE 15363/18)

Es presentaren dues esmenes a la totalitat de devolució per part del Grup Parlamentari Popular i Grup Parlamentari Mixt-Ciudadanos, les quals foren rebutjades pel Ple de la Cambra durant la sessió celebrada dia 12 de febrer de 2019 (NOTÍCIA AQUÍ).

Superades ambdues esmenes a la totalitat de devolució, el Projecte de llei continuà la tramitació parlamentària en el si de la Comissió de Cultura, Educació i Esports que aprovà un DICTAMEN, que ha incorporat  esmenes formulades pels grups parlamentaris.

Debat al Ple

El debat i la votació de l’esmentat dictamen ha estat substanciat durant el darrer punt de l’odre del dia del Plenari celebrat avui, que s’ha iniciat amb la intervenció de la consellera de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears, Fanny Tur.

Els grups parlamentaris han mantingut vives per al debat al plenari fins a trenta-una esmenes: vint-i-quatre del Grup Parlamentari Mixt, defensades per Xelo Huertas (6), Montserrat Seijas (3) i Xavier Pericay (15); i set de Grup Parlamentari Popular, defensades per Margalida Prohens. Totes les esmenes han estat rebutjades (algunes han estat retirades durant el debat plenari) (Vid. expedient de tramitació parlamentària).

Al torn de fixació de posició a favor o en contra de les esmenes han intervingut: Laura Camargo (Podem Illes Balears), Agustina Vilaret (MÉS per Mallorca), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Josep Castells (MÉS per Menorca) i Elena Baquero (Socialista). 

Contingut del projecte de llei

El Projecte de llei té per objecte regular salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears, difondre'l i investigar-lo.

El Projecte de llei s’estructura en trenta-cinc articles, distribuïts en sis capítols, dues disposicions addicionals, una disposició derogatòria i tres disposicions finals.

Així, el capítol I estableix l'objecte de la Llei i en defineix el patrimoni cultural immaterial, i descriu comes  manifesten i es fixen els conceptes de salvaguarda i de portadors. S'enumeren, igualment, els requisits i les característiques del patrimoni cultural immaterial, com també els deures d'actuació i els objectius generals que han de perseguir les administracions públiques en aquesta matèria.

El capítol II  estableix el regim de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial, tot fent èmfasi en la documentació i l'inventari. El reconeixement i la valoració del patrimoni cultural immaterial  es formalitza  jeràrquicament mitjan ant  la declaració de Bé d'Interès Cultural Immaterial Compartit, en el cas de béns comuns a tot l'arxipèlag; de Bé d'Interès Cultural Immaterial, i de Bé Catalogat Immaterial, a través d'un procediment declaratori  que conclou ambla inscripció  en els registres pertinents.

En el capítol III es detallen les mesures de salvaguarda deis béns immaterials declarats d'interès cultural, se'n garanteix l'accessibilitat i es determinen  les exigències a les quals obliga la seva declaració, tant pel que fa al planejament urbanístic coma la protecció deis béns materials vinculats.

En el capítol IV s'estableixen les actuacions i les mesures de protecció, promoció i foment del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears, a través de les actuacions en matèria d'educació, de protecció i d'igualtat; com també de mesures de promoció cap a l'exterior i els intercanvis entre les diferents illes; i de foment ambla convocatòria  de línies d'ajudes, entre d'altres.

En el capítol V es doten els òrgans consultius de les administracions públiques de les Illes Balears en les matèries regulades per aquesta Llei. En concret, es crea el Consell Assessor del Patrimoni Cultural Immaterial de les Illes Balears, i s'estableix que els consells insulars han de crear òrgans similars per dur a terme els objectius de salvaguarda i promoció del patrimoni cultural immaterial en el marc de les seves competències.

En el capítol VI, es contemplen les associacions i fundacions d’interès de patrimoni de cultura immaterial.

Més informació ...