Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple rebutja una iniciativa del Grup Popular per acordar mesures urgents en matèria d'habitatges

10 de septiembre de 2019

Al quart punt de l’ordre del dia de la sessió plenària del Parlament celebrada avui matí, s’ha debatut i votat una segona Proposició no de llei (RGE 3353/19), presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a acordar mesures urgents en matèria d’habitatge. La iniciativa que ha estat votada separada per punts, i que ha incorporat algunes esmenes transaccionades, ha estat REBUTJADA amb el resultat següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Mobilitat i Habitatge a impulsar la incorporació al mercat i més concretament a les zones amb majors dificultats d’accés a l’habitatge, d’un mínim de 8.000 habitatges, durant els propers quatre anys.

Rebutjat per 32 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista), 13 vots a favor (VOX, Popular) i 4 abstencions (El Pi, Ciudadanos). 

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i la resta d'Administracions Públiques competents en la matèria a modificar les normes territorials i urbanístiques amb la finalitat d'incentivar que el sòl urbà o urbanitzable actualment existent es destini a la construcció d'habitatges per als ciutadans de les Illes Balears amb rendes mitjanes i baixes. Al mateix temps, el Parlament de les Illes Balears insta a suavitzar l'índex d'intensitat d'ús residencial amb la finalitat de permetre la construcció de més habitatges sense consumir més territori, així com agilitzar la tramitació d'expedients amb la finalitat que les llicències d'obra en sòl urbà es concedeixin en un termini màxim de 3 mesos. (Amb esmena transaccionada de GP El Pi).

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 25 vots a favor (El Pi, VOX, Ciudadanos i Popular). 

3.- El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Mobilitat i Habitatge a implantar fórmules que donin plena seguretat i confiança als propietaris que incorporin els seus habitatges al mercat de lloguer. En aquest sentit, s’apostarà per la contractació d’assegurances privades que garanteixin als propietaris el cobrament immediat de les rendes impagades i les indemnitzacions per als desperfectes que s’hagin pogut ocasionar.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, i Socialista), 21 vots a favor (El Pi, VOX i Popular) i 3 abstencions (Ciudadanos). 

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a facilitar la creació d'una "Hipoteca compra fàcil" que, mitjançant un sistema d'aval per part de la Comunitat Autònoma dins els límits recomanats pel Banc d'Espanya, permeti la concessió de préstecs hipotecaris en els casos de compra de l'habitatge habitual, sempre que es donin els criteris de solvència (Amb esmena transaccionada de GP El Pi).

Rebutjat per 36 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Ciudadanos, Unidas Podemos, Socialista) i 21 vots a favor (El Pi, VOX i Popular). 

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a implantar un tipus reduït del 4% a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats -modalitat de Transmissions Patrimonials Oneroses– per a la compra d’habitatge habitual a les Illes Balears. S’implantarà també un tipus superreduït del 2% per a la compra d'habitatge habitual per a joves menors de 30 anys, famílies nombroses o monoparentals.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 26 vots a favor (El Pi, VOX, Ciudadanos i Popular). 

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a eliminar l’impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats -modalitat d’Actes Jurídics Documentats– per a la compra d’habitatge habitual, així com per als préstecs hipotecaris per a la compra d'habitatge habitual per a joves menors de 30 anys, famílies nombroses o monoparentals.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 26 vots a favor (El Pi, VOX, Ciudadanos i Popular).

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incrementar l’import i els límits de la deducció per arrendament d’habitatge a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i a crear una nova deducció a aquest mateix impost per als arrendadors que incorporin els seus habitatges al mercat de lloguer d’habitatge permanent.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 26 vots a favor (El Pi, VOX, Ciudadanos i Popular).

8.- El Parlament de les Illes Balears insta les forces polítiques amb representació parlamentària al Congrés dels Diputats a modificar les normes pertinents per tal de combatre l'ocupació il·legal i les màfies que se n'aprofiten i garantir que els legítims propietaris dels habitatges ocupats recuperin els seus immobles en un termini màxim de 24h.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 26 vots a favor (El Pi, VOX, Ciudadanos i Popular).

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

Debat

La iniciativa ha estat presentada i defensada a l’hemicicle pel diputat popular Antoni Costa.

El Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, ha presentat tres esmenes de modificació a la iniciativa (la 4785/19 ha estat retirada–), les quals han estat defensades des de la tribuna pel diputat Josep Melià; dues han estat acceptades amb transaccions pel Grup Popular i incorporades a la iniciativa per a la votació final.

També, el Grup Parlamentari Ciudadanos, amb la intervenció del diputat Marc Pérez-Ribas, ha presentat altres dues esmenes (4932/19 i 4933/19), les quals no han estat acceptades pel grup proposant. 

Al torn de fixació de posicions per part de la resta dels grups parlamentaris han intervingut: Pablo Jiménez (Unidas Podemos), Joan Mas (MÉS per Mallorca), Sergio Rodríguez (VOX-Actua Baleares), Patricia Font (Mixt-MÉS per Menorca) i Mercedes Garrido (Socialista).

Retirada de la segona Proposició no de llei

Pel que fa al debat de la segona Proposició no de llei prevista per al seu debat al tercer punt de l’ordre del dia (3163/19), presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a condemna a la difusió i la neteja d’imatge de persones condemnades per pertinença i integració a organització terrorista a la radiotelevisió pública, ha estat retirada mitjançant l’escrit 4742/19.

Més informació ...