Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Plenari aprova modificar les comissions permanents de la cambra

10 de septiembre de 2019

Al darrer punt de l'ordre del dia, el Ple del Parlament ha aprovat per 54 vots a favor i 3 abstencions la modificació de les comissions permanents de la cambra.

En aplicació de l'article 50.4 del Reglament de la Cambra, un cop acordada per la Mesa i la Junta de Portaveus, sempre que sigui dins els primers mesos de cada legislatura i durant el termini d'un mes en cas de reestructuració del Consell de govern, el Ple del Parlament podrà modificar les comissions permanents.

Aleshores, i seguint amb aquest mateix article, la proposta de modificació ha de contenir el criteri de distribució de competències entre les noves comissions i aquelles que, si n'és el cas, en puguin resultar afectades. 

D'aquesta manera s'ha modificat l'article 50.1 del Reglament del Parlament de les Illes Balears en el sentit següent: 

l. Són comissions permanents legislatives les següents:

1r. La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, de la qual dependrà tot allò relacionat amb l'organització dels poders de la comunitat autònoma, l'administració local, el dret civil balear, la justícia, quan pertoqui, la cultura, la igualtat, la memòria democràtica, el voluntariat i totes les matèries legislatives que no depenguin expressament d'una altra comissió.

2n. La Comissió d'Hisenda i Pressuposts, a la qual correspondrà el treball parlamentari en matèria de pressuposts de la comunitat autònoma i del control de les empreses públiques que en depenen, així com de la política econòmica i financera general i dels imposts de la comunitat autònoma; també coneixerà de les relacions exteriors i dels fons europeus.

3r. La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial, que haurà d'ocupar-se de tot el referit a obres públiques, ordenació territorial, habitatge, medi ambient, residus i transports.

4t. La Comissió de Turisme i Treball, que entendrà de tot allò que es refereix a turisme, model econòmic i ocupació, treball i salut laboral, promoció econòmica, emprenedoria i economia social i circular.

5è. La Comissió d'Economia, encarregada del treball parlamentari en matèria de comerç, indústria i innovació, energia i canvi climàtic, agricultura, ramaderia, desenvolupament rural, monts, pesca i sobirania alimentària.

6è. La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports, que tendrà encomanat el treball parlamentari en matèria de serveis socials, seguretat social, dependència, menors, famílies i joventut, cooperació, política social, drets humans i esports. 

7è. La Comissió d’Educació, Universitat i Recerca, que tendrà encomanat el treball parlamentari en matèria de planificació, ordenació i centres, personal docent, formació professional i ensenyaments de règim especial, primera infància, innovació i comunitat educativa, política universitària i recerca i política lingüística.

8è. La Comissió de Salut, que entendrà de tot allò que es refereix a salut, prestacions i farmàcia i també a consum i a persones consumidores.

Disposició addicional primera
Aquesta modificació del Reglament del Parlament de les Illes Balears quedarà sense efecte en acabar la X legislatura.

Disposició final primera
La Mesa del Parlament de les Illes Balears adoptarà totes les disposicions necessàries a efectes de traslladar els assumptes pendents a les comissions que resultin competents per raó de la matèria a conseqüència de l'entrada en vigor d’aquesta modificació.

Disposició final segona
Aquesta modificació del Reglament del Parlament entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Més informació ...