Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament reclama al Ministeri d'Hisenda els 177 milions d'euros del finançament autonòmic del 2019

17 de septiembre de 2019

El Ple ha aprovat una PNL encaminada a trobar solucions al desfasaments de recursos prevists per a 2019.

Al quart punt de l’ordre del dia de la sessió plenària, s’ha debatut i votat una primera Proposició no de llei presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista i Unidas Podemos, relativa a solució al desfasament de recursos prevists per a 2019.

La iniciativa, que ha estat defensada per la diputada Maria Antònia Truyols (Socialista) i per la diputada Antonia Martín (Unidas Podemos), ha estat APROVADA. La votació i la redacció de la iniciativa ha quedat de la manera següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a continuar reclamant al Ministeri d'Hisenda els 177 milions d’euros pendents de transferir previstos als Pressupostos Generals de l’Estat i a estudiar altres mesures en el cas que el proper 1 de novembre de 2019 no s'hagi aconseguit un compromís ferm. (Esmena de MÉS per Mallorca incorporada).

Aprovat per 34 vots a favor (Mixt-MÉSxMenorca, El PI, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista), 15 en contra (Vox, Popular) i 5 abstencions (Ciudadanos). 

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri d’Hisenda a convocar el Consell de Política Fiscal i Financera de manera imminent per tal de trobar una solució al desfasament de recursos previstos per a 2019 donada l’existència d’un govern en funcions i per abordar les incerteses que també genera aquesta situació de cara als objectius d'estabilitat pressupostària i financera fixats per a 2020 i als recursos del sistema de finançament que ha de rebre la comunitat autònoma el 2020.

Aprovat per 37 vots a favor (El PI, MÉSxMallorca, Ciudadanos, Unidas Podemos, Socialista) i 17 en contra (Vox, Popular) i 2 abstencions (Mixt-MÉSxMenorca). 

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a trobar la fórmula legal més immediata que garanteixi els recursos per a 2019 que per obligació legal corresponen a la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

Aprovat per 40 vots a favor (El PI, Vox, MÉSxMallorca, Ciudadanos, Unidas Podemos, Socialista) i 13 en contra (Popular) i 2 abstencions (Mixt-MÉSxMenorca).

4.- El Parlament de les Illes Balears reclama el Ministeri d'Hisenda que compleixi el compromís del passat 31 de juliol de 2018 al Consell de Política Fiscal i Financera amb les Illes Balears de rebre el 2019 un total de 177 milions d’euros en concepte de 99 milions d’euros de les bestretes a compte del sistema de finançament autonòmic de l'exercici 2019, i de 78 milions d’euros de la mensualitat pendent de la liquidació de l'IVA de l'exercici 2017.

Aprovat per 34 vots a favor (Mixt-MÉSxMenorca, El PI, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista), 4 vots en contra (Vox) i 15 abstencions (Ciudadanos, Popular).

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

Durant el debat, han defensat les esmenes presentades pels grups els diputats Idoia Ribas (Vox-Actua Baleares), Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca), Antoni Costa (Popular) i Juan Manuel Gómez (Ciudadanos). Els grups proposants han acceptat les esmenes de MÉS per Mallorca i han rebutjat la resta. Han defensat la posició dels seus grups Jaume Font (El PI)  i Josep Castells (Mixt-MÉS per Menorca).

 

Més informació ...