Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El president del Parlament rep en audiència els síndics de comptes

23 de septiembre de 2019

L’audiència s’emmarca dins les visites que Vicenç Thomas rep de les institucions estatutàries de les Illes Balears.

Avui matí el president del Parlament de les Illes Balears, Vicenç Thomas, ha donat audiència als síndics de comptes de les Illes Balears Joan Rosselló, síndic major; Bernat Salvà i Fernando Toll-Messía, síndics. L’audiència de cortesia s’emmarca dins les visites de presentació que el president del Parlament rep de les institucions estatutàries de les Illes Balears.

Què és la Sindicatura de Comptes?

La Sindicatura de Comptes és l’òrgan al qual correspon la fiscalització externa de l’activitat econòmica, financera i comptable del sector públic de les Illes Balears que, d’acord amb la llei, inclou: 

  • L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
  • Els consells insulars i les entitats locals radicades a les Illes Balears.
  • La Universitat de les Illes Balears.
  • Qualsevol organisme, ens, entitat, fundació o empresa amb participació majoritària o domini efectiu, directe o indirecte, d’alguna de les entitats esmentades, independentment que es regeixin pel dret públic o privat.

Aquestes funcions s’han de dur a terme sense perjudici de les competències que corresponen al Tribunal de Comptes amb relació a tot el territori de l’Estat.

La Sindicatura depèn orgànicament del Parlament de les Illes Balears, exerceix les seves funcions amb independència plena, i està sotmesa únicament a l’ordenament jurídic.