Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple rebutja una iniciativa de Ciudadanos relativa als alts càrrecs i de confiança del Govern balear

24 de septiembre de 2019

Al tercer punt de l’ordre del dia de la sessió del Ple del Parlament de les Illes Balears s’ha debatut i votat una moció del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a política de nomenament i sobredimensió d'alts càrrecs i càrrecs de confiança per part del Govern de les Illes Balears.

El contingut de la iniciativa, que ha estat exposada i defensada per la  diputada  Patricia Guasp, ha estat REBUTJADA, amb el resultat següent:

1.-  El Parlament de les Illes Balears constata que s'ha augmentat en un 16% el nombre d'alts càrrecs i en un 40% el nombre de càrrecs de confiança nomenats pel Govern de les Illes Balears. S'ha augmentat una conselleria, sis direccions generals noves i s'ha creat la figura de dos secretaris autonòmics. D'igual manera, s'han augmentat de 50 a 70 els càrrecs de confiança (assessors, responsables de premsa, interlocutors parlamentaris, cap de la secretaria del gabinet i caps de gabinet).

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Podem i Socialista) i 26 vots a favor (Popular, Ciudadanos, Vox i El Pi)

2.- El Parlament de les Illes Balears reconeix que la política de nous nomenaments d'alts càrrecs i càrrecs de confiança suposa un augment quantitatiu de la despesa pública respecte de l'anterior legislatura aproximadament d'1.400.000 euros anuals destinats exclusivament al pagament de nòmines d'aquests nous càrrecs.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Podem i Socialista) i 25 vots a favor (Popular, Ciudadanos, Vox i El Pi).

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a moderar la política de nomenaments i a no incrementar  l’organigrama i el l’estructura institucional de l’Administració durant la resta de la Legislatura,  així com ajustar i reduir l’organigrama i l’estructura institucional durant la Legislatura adequant els alts càrrecs, càrrecs de confiança a la situació econòmica i financera del Govern, davant la  reducció de ingressos, increment del dèficit i com a conseqüència de l’increment del deute. Amb incorporació esmena transaccionada del GP Popular.

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Podem i Socialista), 22 vots a favor (Popular, Ciudadanos i Vox) i 4 abstencions (El Pi).

 4.- El Parlament dels Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a moderar i ajustar la seva política de nomenaments de directors gerents dels ens públics del sector públic instrumental; i a valorar la possibilitat que els directors generals assumeixin la gerència dels ens instrumentals adscrits a les seves direccions generals, sempre que el volum de recursos humans i de pressupost de l'ens en concret el faci possible. Amb incorporació esmena transaccionada del GP Popular.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Podem i Socialista), 23 vots a favor (Popular, Ciudadanos i Vox) i 3 abstencions (El Pi).

 5.- El Parlament de les Illes Balears constata que aquest sobredimensionament de l'organigrama del Govern atén quotes ideològiques i criteris partidistes sense que aquest sobredimensionament suposi una major eficiència de l'Administració i, sense que l'objectiu sigui millorar la prestació de serveis públics.

Rebutjat per 34 vots en contra (Mixt, El Pi, MÉSxMallorca, Podem i Socialista) i 23 vots a favor (Popular, Ciudadanos, Vox).

 6.- El Parlament de les Illes Balears reconeix que per millorar l'eficiència, millorar la gestió pública i prestar uns serveis públics de qualitat no és necessari inflar la despesa pública i menys encara augmentar la despesa en alts càrrecs i càrrecs de confiança.

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Podem i Socialista), 23 vots a favor (Popular, Ciudadanos i Vox) i 3 abstencions (El Pi).

 7.-  El Parlament de les Illes Balears d’acord amb l’establert a l’article  10.2 de la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears acorda sol·licitar a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears que porti a terme una auditoria econòmica i financera, així com funcional i operativa amb l’objectiu de detectar la despesa supèrflua, eliminar duplicitats i càrrecs innecessaris i poder reorientar la despesa pública per destinar-la a millorar els serveis bàsics per als ciutadans, tant del Govern de les Illes Balears com dels diferents ens que l’integren. Amb incorporació esmena del GP Popular.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Podem i Socialista), 23 vots a favor (Popular, Ciudadanos i Vox) i 3 abstencions (El Pi).

 8.- El Parlament de les Illes Balears constata la falta de transparència en la publicació en el Portal de Transparència de la CAIB d'alguns currículums, retribucions i altra informació dels alts càrrecs nomenats pel Govern.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Podem i Socialista) i 26 vots a favor (Popular, Ciudadanos, Vox i El Pi).

9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a millorar el seu compromís amb la transparència i a tenir el Portal de Transparència actualitzat amb els noms de tots els càrrecs púbics del Govern i del personal eventual, els seus currículums, indemnitzacions i retribucions de conformitat amb l’establert a la llei 19/2013, de 9 de setembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com la corresponent adhesió al Codi Ètic i el certificat oficial acreditatiu del coneixement del català. Amb incorporació esmena  del GP Popular.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Podem i Socialista), 23 vots a favor (Popular, Ciudadanos i Vox) i 3 abstencions (El Pi).

10.- El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern de les Illes Balears incompleix i continua incomplint, l’acord del Ple de la Cambra de dia 22 de setembre de 2015.  Amb incorporació esmena  del GP Popular.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Podem i Socialista), 23 vots a favor (Popular, Ciudadanos i Vox) i 3 abstencions (El Pi).

11.- El Parlament de les Illes Balears rebutja l’increment de retribucions superiors al 10% de directors i càrrecs de confiança de l’IBSALUT i insta al Govern de les Illes Balears a derogar-la amb tots els seus efectes. Amb incorporació d’Esmena d’addició del Grup Popular.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Podem i Socialista), 23 vots a favor (Popular, Ciudadanos i Vox) i 3 abstencions (El Pi).

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

Intervencions

El Grup Parlamentari Popular ha presentat 6 esmenes les quals han estat defensades pel diputat Juan Manuel Lafuente.

El grup proposant ha acceptat algunes esmenes del Grup Parlamentari Popular, amb transaccions, que s’han incorporat a la votació final de la moció.

Al torn de fixació de posicions han intervingut: Esperança Sans (Unidas Podemos), Miquel Ensenyat (MÉSxMallorca), Sergio Rodríguez (VOX-Actua Baleares); Josep Melià (El  Pi-Proposta per les Illes Balears) i Pilar Carbonero (Socialista).

Més informació ...