Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern d'Espanya a dotar el factor d'insularitat als pressupostos generals de l'Estat de 2020

8 d'octubre de 2019

També insta la Comissió Mixta d’Economia i Hisenda a seleccionar projectes de creació, desenvolupament o reposició d'infraestructures i sistemes de transport, gestió, sanejament i/o reutilització de recursos hídrics i del litoral, costes i platges per un import mínim equivalent al 25% de la dotació anual del factor d’insularitat.

La resta dels punts de la iniciativa del Grup Popular relativa a infraestructura de sanejament i depuració d’aigües han estat rebutjats.

Al cinquè punt de l’ordre del dia de la sessió plenària del Parlament celebrada avui matí, s’ha debatut i votat una primera Proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a creació de fons per a infraestructura de sanejament i depuració d’aigües a les Illes Balears, amb el resultat següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a crear el Fons per a infraestructures de sanejament i depuració d’aigües de les Illes Balears, destinat exclusivament al finançament d'infraestructures vinculades al sanejament i la depuració d’aigües residuals, així com al seu manteniment, a les Illes Balears. El fons es recollirà a una secció separada en els pressupostos generals de la comunitat autònoma per a l’any 2020 i següents, i es gestionarà des de la conselleria competent amb matèria de recursos hídrics.

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 25 a favor (Popular, Ciudadanos, Vox i El Pi)

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a destinar la totalitat de la recaptació anual obtinguda pel cànon de sanejament d’aigües, a dotar el Fons per a infraestructures de sanejament i depuració d’aigües de les Illes Balears, de manera que els recursos obtinguts a través d’aquest impost quedin exclusivament afectats a la construcció de les infraestructures assenyalades i la seva conservació y manteniment.

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 25 a favor (Popular, Ciudadanos, Vox i El Pi)

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i la comissió que preveu l’article 20 de la Llei 2/2016, de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible, a destinar, almenys de forma transitòria, un mínim del 25% de la recaptació anual de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears a la dotació del Fons per a infraestructures de sanejament i depuració d’aigües de les Illes Balears.

Rebutjat per 34 vots en contra (Mixt, El Pi, MÉSxMallorca, Unidas Podemos i Socialista), 19 a favor (Popular i Ciudadanos) i 2 abstencions (Vox).

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a dotar, dins el projecte de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2020, el factor d’insularitat de la comunitat autònoma de les Illes Balears que preveu el títol III del Reial Decret Llei 4/2019, del Règim Especial de les Illes Balears, amb un import mínim de 90 milions d’euros. A més, el Parlament de les Illes Balears insta la Comissió Mixta d’Economia i Hisenda a seleccionar projectes inclosos a l’apartat “a) Creació, desenvolupament o reposició d'infraestructures i sistemes de transport, gestió, sanejament i/o reutilització de recursos hídrics i del litoral, costes i platges” de l’article 19 de l’esmentat reial decret llei, per un import mínim equivalent al 25% de la dotació anual del factor d’insularitat.

Aprovat per unanimitat.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a aprovar, abans de 31 de desembre de 2019, el Pla director sectorial de sanejament de les Illes Balears (PDSS), previst a l’apartat 5 de l’article 58 i a l’article 74 bis de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears i mesures tributàries.

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos i Socialista), 21 a favor (Popular, Ciudadanos i Vox) i 3 abstencions (El Pi).

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i totes les administracions públiques implicades, a executar, a partir de l’1 de gener de 2020, la planificació pluriennal inclosa al Pla director sectorial de sanejament de les Illes Balears (PDSS), aprofitant tots els recursos assenyalats als punts 1 a 4 anteriors.

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos i Socialista), 21 a favor (Popular, Ciudadanos i Vox) i 3 abstencions (El Pi).

7.-  El Parlament dels Illes Balears insta el Govern dels Illes Balears i a totes les
administracions públiques implicades a publicar, en funció del principi de transparència i d'informació pública, el total dels ingressos per recaptació obtingut per la Comunitat Autònoma a través del Cànon de Sanejament d'Aigües per illa i per projecte així com el total d'ingressos per recaptació obtingut per la Comunitat Autònoma a través de l'Impost sobre Estades Turístiques per illa i que aquestes xifres s'actualitzin trimestralment.
(Esmena d’addició del Grup Ciudadanos).

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 25 a favor (Popular, Ciudadanos, Vox i El Pi).

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada pel diputat Antoni Costa (Popular).

Els grups parlamentaris han presentat dues esmenes: 1 esmena per part de Vox, defensada per la diputada Idoia Ribas i 1 esmena per part de Ciudadanos, defensada per Maxo Benalal. El grup proposant ha acceptat incorporar a la votació de la iniciativa l’esmena de Ciudadanos, i ha rebutjat la de Vox.

Al torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris: Pablo Jiménez (Unidas Podemos), Josep Ferrà (MÉSxMallorca), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Patricia Font (Mixt-MÉSxMenorca) i Mercedes Garrido (Socialista).