Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern balear a impulsar mesures de conciliació de la vida laboral, familiar i personal i de la coresponsabilitat

8 d'octubre de 2019

Al cinquè punt de l’ordre del dia de la sessió plenària del Parlament celebrada avui matí, s’ha debatut i votat una segona Proposició no de llei, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a impuls de mesures de conciliació de la vida laboral, familiar i personal i de la coresponsabilitat. Un cop debatudes totes les propostes d’acord formulades, la iniciativa ha estat Aprovada amb el resultat següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar un pla autonòmic de conciliació de la vida laboral, familiar i personal des del principi de la corresponsabilitat entre dones i homes que inclogui mesures concretes als diferents àmbits. Aquest pla serà consensuat amb els agents socials, les organitzacions sindicals i empresarials i organitzacions feministes.

Aprovat per 51 vots a favor (Socialista, Unidas Podemos, MÉSxMallorca, Mixt, Popular, Ciudadanos i El Pi) i 2 vots en contra (Vox).

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a controlar mitjançant la Inspecció de Treball que les empreses obligades per llei tinguin plans d’igualtat, tal i com s’estableix a la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i impulsar un pla d’acció de suport a les empreses de cinquanta fins a cent persones treballadores que avancin en la implantació dels plans d’igualtat com a mínim un any respecte de les dates previstes com a límit màxim a la disposició transitòria dotzena de l’esmentada llei.

Aprovat per 37 vots a favor (Socialista, Unidas Podemos, MÉSxMallorca, Mixt, Ciudadanos i El Pi),  2 vots en contra (Vox) i 14 abstencions (Popular).  

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a atorgar ajudes a les empreses de menys de cinquanta persones treballadores que permetin fomentar mesures de corresponsabilitat i millorar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de les persones treballadores, en especial el teletreball, que afavoreix la racionalització, reordenació o flexibilització horària de la jornada.

Aprovat per unanimitat.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar apostant per les deduccions fiscals de l’IRPF, dins el tram autonòmic, vinculades a la conciliació de forma que no siguin deduccions regressives.

Aprovat per unanimitat.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar, conjuntament amb els ajuntaments, l’obertura dels centres públics fora de l’horari lectiu mitjançant activitats extraescolars, de suport acadèmic i esportives de qualitat, planificades d’acord amb els centres, les associacions de mares i pares i la comunitat educativa en el seu conjunt.

Aprovat per unanimitat.

 6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a estendre de manera progressiva la creació de places de l’etapa educativa 0-3 anys, així com la seva gratuïtat.

Aprovat per unanimitat.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a seguir atorgant prioritat per a l’obtenció de places en l’etapa educativa 0-3 anys a les famílies amb situacions de major protecció establertes a la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies.

Aprovat per 51 vots a favor (Socialista, Unidas Podemos, MÉSxMallorca, Mixt, Popular, Ciudadanos i El Pi) i 2 abstencions (Vox).

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar campanyes de sensibilització i conscienciació per promoure el repartiment de les cures entre homes i dones.

Aprovat per unanimitat.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada conjuntament pels diputats: Silvia Cano (Socialista), Cristina Mayor (Unidas Podemos), Joana Aina Campomar (MÉSxMallorca) i Sílvia Tur (Mixt-GentxFormentera)

Els grups parlamentaris han presentat nou esmenes: 2 esmenes per part de Vox, defensades per la diputada Idoia Ribas; 3 esmenes per part de Ciudadanos, defensades per Patricia Guasp i 4 esmenes per part del Grup Popular, exposades per la diputada Margalida Durán. Els grups parlamentaris proposants de la iniciativa no han acceptat les esmenes formulades.

Al torn de fixació de posicions ha intervingut la diputada Lina Pons (El Pi-Proposta per les Illes Balears).