Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament demana una base permanent de l'UME a Mallorca

22 d'octubre de 2019

També se sol·licita que la Unitat Militar d'Emergències (UME) tengui delegacions i dotacions d'efectius a Menorca i Eivissa. S'han aprovat sis punts (cinc per unanimitat) d'una moció del Grup Popular relativa a emergències.  El grup proposant ha aprovat la incorporació d'esmenes a la votació final de la iniciativa.

Al tercer punt de l’ordre del dia de la sessió del Ple del Parlament de les Illes Balears s’ha substanciat el debat i la votació una moció del Grup Parlamentari Popular, relativa a la política general en matèria d’emergències.

El contingut de la iniciativa ha estat sotmesa a votació separada per punts, amb la incorporació sis esmenes (una d’elles transaccionada), amb el resultat següent: 

 1. El Parlament de les Illes Balears constata la falta d’actualització del pla INUNBAL, per part de la conselleria competent en matèria d’emergències, que esdevé una prioritat des de l’any 2016 com a conseqüència de l’elaboració del Pla de Riscos d’Inundacions, per transposició de Directiva Europea, que establia canvis en les zones de risc d’inundacions, i insta el Govern de les Illes Balears a actualitzar el pla INUNBAL en un termini de 6 mesos. Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podem i Socialista) i 23 vots a favor (El Pi, Vox, Ciudadanos i Popular). Amb la incorporació esmena d’El Pi.
 2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a presentar, abans de final del mes d’octubre de 2019, l’estudi de viabilitat de la creació d’un cos integrat d’actuació en cas d’emergència per fenòmens naturals adversos, d’acord amb el mandat parlamentari del proppassat 4 de desembre de 2018; per tal de facilitar la coordinació, de manera més eficaç, dels cossos d’emergències que han d’intervenir, prenent com a referència l’experiència adquirida des de 2005 en la gestió d’emergències, com el funcionament de despatxos automàtics de l’operatiu d’extinció d’incendis forestals, sempre d’acord amb les conclusions de la Comissió d’estudi i disseny del model autonòmic d’emergències creada pel Consell de govern de 23 de novembre de 2018. Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podem i Socialista) i 23 vots a favor (El Pi, Vox, Ciudadanos i Popular). Amb la incorporació esmena d’El Pi.
 3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a dotar adequadament els recursos humans i tècnics dels serveis implicats en l’actuació pública davant diferents tipus d’emergències. Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podem i Socialista) i 23 vots a favor (El Pi, Vox, Ciudadanos i Popular).
 4. El Parlament de les Illes Balears constata la manca de formació en gestió de grans emergències així com recull l’informe tècnic del Director Tècnic operatiu del passat 14 de gener i insta el Govern de les Illes Balears a millorar l’esmentada formació als tècnics dels serveis implicats en la gestió de les emergències de les Illes Balears. Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podem i Socialista) i 23 vots a favor (El Pi, Vox, Ciudadanos i Popular).
 5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a entregar, a tots els grups parlamentaris, abans de finalitzar el present any, els informes preliminars dels dies 12 i 19 d’octubre de 2018 referents a la catàstrofe patida pel Llevant de Mallorca l’octubre de 2018, així com tota la documentació tècnica complementària que pugui aclarir el que va succeir. Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podem i Socialista) i 23 vots a favor (El Pi, Vox, Ciudadanos i Popular).
 6. El Parlament de les Illes Balears constata, tal com recull l’informe del director tècnic operatiu referent a les necessitats en telecomunicacions d’emergència, que el TETRAIB no està dimensionat per ajudar en la gestió d’emergències i insta el Govern de les Illes Balears a fer les inversions necessàries per garantir el seu correcte funcionament en el termini més breu possible. Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podem i Socialista) i 24 vots a favor (El Pi, Vox, Ciudadanos i Popular).
 7. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria d’Administracions Públiques que faci efectiu dins els dos pròxims anys un sistema de geoposicionament dels equips d’intervenció en temps real tal com sol·licita l’informe del director tècnic d’Operacions el 14 de gener de 2019. Aprovat per unanimitat.
 8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a protocol·litzar la col·laboració del SITIBSA en les emergències, i a actualitzar la seva cartografia i informació geogràfica per tal de millorar la resposta a les emergències. Aprovat per unanimitat. Amb esmena conjunta dels grups Socialista, Unidas Podemos i MÉSxMallorca incorporada.
 9. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria d’Administracions públiques i Modernització que, abans de final d’any, integri la Direcció General de Recursos Hídrics i l’IBANAT com a grups d’intervenció prioritària dins els protocols d’actuació d’emergències derivats de fenòmens meteorològics adversos. Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podem i Socialista) i 23 vots a favor (El Pi, Vox, Ciudadanos i Popular).
 10.  El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a dur a terme les millores tècniques necessàries al CECOP per donar la garantia de màxima eficiència davant qualsevol situació d’emergència, tal i com se sol·licita a l’informe del director tècnic d’Operacions (DTOP). Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podem i Socialista) i 23 vots a favor (El Pi, Vox, Ciudadanos i Popular).
 11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la integració immediata dels centres de cridada i recepció de demandes d’auxili dels ciutadans tal i com recull l’informe del director tècnic d’Operacions (DTOP) per evitar la dispersió i la fragmentació de la informació que va retardar la resposta a la tragèdia del Llevant de Mallorca del passat octubre de 2018. Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podem i Socialista), 21 vots a favor (Vox, Ciudadanos i Popular) i 2 abstencions (El Pi).
 12. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització a millorar la coordinació amb els serveis d’informació atmosfèrica amb la finalitat de poder obtenir una alerta primerenca davant possibles fenòmens atmosfèrics que permeti reaccionar amb la suficient celeritat, constatat com una debilitat per l’informe del director tècnic d’Operacions del passat 14 de gener en relació amb la catàstrofe del Llevant de Mallorca de l’octubre de 2018. Aprovat per unanimitat.
 13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a realitzar campanyes informatives de prevenció i protecció de la ciutadania en cas d’emergències, posant especial atenció als col·lectius vulnerables com ara escolars i gent gran, oferint-los informació, consells d’actuació i de precaució per saber com actuar davant situacions de risc. Aprovat per unanimitat. Amb esmena conjunta dels grups Socialista, Unidas Podemos i MÉSxMallorca incorporada.
 14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a treballar per millorar els canals i recursos de comunicació per fer arribar informació rellevant també a la població turística sobre prevenció davant possibles alertes i actuació i prevenció davant situacions de risc. Aprovat per unanimitat. Amb esmena conjunta dels grups Socialista, Unidas Podemos i MÉSxMallorca incorporada.
 15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i el Ministeri de Defensa a portar a terme les actuacions i gestions necessàries per tal que les Illes Balears comptin amb una base permanent de l'UME ubicada a Mallorca i amb delegacions d’aquesta i dotacions d’efectius permanents a les illes de Menorca i d’Eivissa sempre i quan els criteris de seguretat i coordinació entre les administracions públiques així ho decideixin. Aprovat per 43 vots a favor (Socialista, Unidas Podemos, Vox, Ciudadanos i Popular), 6 vots en contra (Mixt-MÉSxMenorca i MÉSxMallorca) i 3 abstencions (El Pi). Amb esmena transaccionada de Vox incorporada.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada pel diputat José Luis Camps (Popular). 

Els grups parlamentaris han formulat fins a denou esmenes a la iniciativa del Grup Popular, distribuïdes de la manera següent: dues esmenes del GP El Pi-Proposta per les Illes Balears, defensades per Jaume Font; tretze esmenes presentades conjuntament dels grups Socialista, MÉS per Mallorca i Unidas Podemos, defensades per Mercedes Garrido, Esperança Sans i Josep Ferrà; tres esmenes del GP Ciudadanos, defensades per Patricia Guasp, i una esmena del GP VOX-Actua Baleares, defensada per Idoia Ribas.

Al torn de fixació de posicions ha intervingut Patricia Font del Grup Parlamentari Mixt-MÉS per Menorca.