Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple aprova parcialment una moció relativa a política turística del Govern

29 d'octubre de 2019

La plenària ha aprovat sis dels quinze punts de la moció presentada pel Grup El Pi-Proposta per les Illes Balears, a la qual s'han incorporat algunes esmenes.

Al tercer punt de l’ordre del dia de la sessió del Ple del Parlament de les Illes Balears s’ha substanciat el debat i la votació una moció del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a la política política turística del Govern.

El contingut de la iniciativa ha estat sotmesa a votació separada per punts, amb la incorporació de fins a sis esmenes (una de Ciudadanos, dues del Grup Popular, una in voce del Grup Socialista i dues in voce del Grup MÉS per Mallorca), amb el resultat següent:

Primera. Instar el Govern de l'Estat perquè, de forma immediata, els empresaris del sector turístic balear puguin recuperar els imports per l’IVA de les factures que han estat impagades per la fallida de Thomas Cook.

Rebutjat per 32 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos , Socialista) i 26 a favor (El Pi, Vox, Ciudadanos, Popular). Amb esmena de Ciudadanos incorporada.

Segona. Instar el Govern de l'Estat a instrumentar els canvis jurídics necessaris perquè les empreses que pertanyen a la Unió Europea afectades per fallides com les del majorista de viatges Thomas Cook no hagin d'ingressar l'IVA per factures impagades ni hagin de fer front a pagaments per ingressos que no s'han produït.

Aprovat per 54 vots a favor, 1 vot en contra i 3 abstencions (Mixt).  Amb esmena in voce del Grup Socialista incorporada.

Tercera. Instar el Govern de l'Estat i el Govern de les Illes Balears a millorar i garantir la connectivitat aèria de les Balears al llarg de tot l'any, tot avançant cap a un model aeroportuari en què hi hagi cogestió i les institucions de les Illes Balears participin amb poder de decisió en aquelles decisions estratègiques en matèria de rutes, tarifes i taxes.

Aprovat per 55 vots a favor i 3 vots en contra (Vox).

Quarta. Instar el Govern de les Illes Balears a repensar i reformular la disposició addicional tercera de la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges, perquè hi hagi més possibilitats de reformar i modernitzar els establiments turístics sense incrementar places ni altures.

Rebutjat per 47 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Popular, Socialista) i 11 a favor (El Pi, Vox, Ciudadanos).

Cinquena. Instar el Govern de les Illes Balears a elaborar i implementar plans d’embelliment i reconversió de zones turístiques, finançats amb fons autonòmics, com per exemple el Fons de Turisme Sostenible, fons estatals o d’altres administracions.

Rebutjat per 32 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos , Socialista) i 26 a favor (El Pi, Vox, Ciudadanos, Popular). Amb esmena de modificació del Grup Popular incorporada.

Sisena. Instar el Govern de les Illes Balears a establir els acords i/o aprovar la regulació jurídica que permeti garantir l'activitat d'un turisme de creuers proporcionada i sostenible i escalonar l'arribada de creuers als nostres ports per impedir situacions de saturació i col·lapse.

Aprovat per 34 vots a favor (El Pi, Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 24 vots en contra (Vox, Ciudadanos, Popular).

Setena. Instar a les administracions competents a redactar i aprovar un pla que garanteixi el manteniment de les nostres platges; duent a terme les accions corresponents per recuperar les platges que tinguin una gran pèrdua d'arena com la de Cala Millor, Cala Moreia i qualsevol altra platja la morfologia de la qual s'hagi vist afectada a conseqüència de les inclemències meteorològiques.

Aprovat per unanimitat. Amb esmena in voce del Grup MÉS per Mallorca incorporada.

Vuitena. Instar a les administracions competents que les autoritzacions dels projectes per recuperar les platges per al seu restabliment a l'estat original tinguin una tramitació urgent, així com, també, a agilitar i millorar la tramitació i l'atorgament de les autoritzacions per a instal·lacions de temporada a les platges.

Aprovat per unanimitat. Amb esmena in voce del Grup MÉS per Mallorca incorporada.

Novena. Instar el Govern de les Illes Balears a no impulsar en cap cas, durant aquesta legislatura, un increment de l'Impost de Turisme Sostenible i preveure que una part destacada d'allò recaptat es reinverteixi en la zona turística que ha generat els recursos econòmics.

Rebutjat per 32 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista), 23 vots a favor (El Pi, Ciudadanos, Popular) i 3 abstencions (Vox).

Desena. Instar el Govern de les Illes Balears a impulsar la reducció a la meitat de l'Impost de Turisme Sostenible, tot recuperant les quanties de quan s'aprovà el tribut.

Rebutjat per 32 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista), 23 vots a favor (El Pi, Ciudadanos, Popular) i 3 abstencions (Vox).

Onzena. Instar el Govern de les Illes Balears a impulsar de forma més intensa la creació i la diversificació de producte complementari del "sol i platja" i a impulsar de forma més intensa la creació i la diversificació de sistemes de comercialització, tot avançant en la desestacionalització.

Aprovat per 57 vots a favor i 1 vot en contra (Mixt-GentxFormentera).

Dotzena. Instar el Govern de les Illes Balears a impulsar els canvis jurídics en matèria d'estades turístiques en habitatges perquè:

a) S'elimini la modalitat de 2 mesos per estacionalitzadora.

b) La renovació de la modalitat plurifamiliar cada 5 anys no impliqui la pèrdua de les places i la necessitat d'adquirir-ne de noves.

c) Simplificar els requisits i la documentació de les Declaracions Responsables d'Inici d'Activitat Turística.

Rebutjat per 33 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista), 7 vots a favor (El Pi, Ciudadanos) i 18 abstencions (Vox, Popular).

Tretzena. Instar el Govern de les Illes Balears a estudiar i, si s'escau i és necessari, a modificar la normativa de l'Impost de Turisme Sostenible d'estimació objectiva o mòduls a fi de garantir la bonificació de l'ingrés no produït (turistes que no han abonat l'impost) per tancament anticipat de l'establiment, recalculant els dies d'obertura.

Rebutjat per 32 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista), 23 vots a favor (El Pi, Ciudadanos, Popular) i 3 abstencions (Vox).

Catorzena. Instar el Govern de les Illes Balears a la reformulació dels mòduls o a l'estimació objectiva de l'Impost de Turisme Sostenible per a l'exercici 2020 d'acord amb els apartats 3 i 4 de l'article 14 del Decret 35/2016, que estableix que, quan circumstàncies excepcionals que incideixin greument en el sector o en una part substancial d'aquest afectin el desenvolupament de l'activitat turística d'allotjament, la Conselleria d'Hisenda pot aprovar, mitjançant una ordre, la reducció dels signes, índexs o mòduls que procedeixin.

Rebutjat per 32 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista), 23 vots a favor (El Pi, Ciudadanos, Popular) i 3 abstencions (Vox).

Quinzena. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a elaborar i implementar un pla pluriennal d’inversions en sanejament, depuració i reutilització d’aigües residuals, finançat com a mínim amb el 100% de la recaptació del Cànon de Sanejament d’aigües, que permeti millorar la competitivitat del destí turístic, a la vegada que es combat un dels principals problemes ambientals que tenim a les illes Balears.

Rebutjat per 32 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista), 26 vots a favor (El Pi, Vox, Ciudadanos, Popular). Esmena d’addició del Grup Popular incorporada.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada pel diputat Josep Melià (El Pi). 

Els grups parlamentaris han formulat fins a set esmenes a la iniciativa del Grup El Pi, distribuïdes de la manera següent: dues esmenes del GP Ciudadanos, defensades per Marc Pérez Ribas i cinc esmenes del GP Popular, defensades per Maria Antònia García.

De les esmenes presentades el grup proposant ha incorporat a la votació final fins a sis esmenes (una de Ciudadanos, dues del Grup Popular, una in voce del Grup Socialista i dues in voce del Grup MÉS per Mallorca).

Al torn de fixació de posicions ha intervingut: Antònia Martín (Unidas Podemos), Joan Mas (MÉS per Mallorca), Jorge Campos (VOX-Actua Balearses), Josep Castells (Mixt-MÉS per Menorca), i Pilar Sansó (Socialista).

Més informació ...