Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Aprovada una iniciativa de MÉS per Mallorca per impulsar l'accés assequible a l'habitatge públic

29 d'octubre de 2019

Al quart punt de l’ordre del dia de la sessió plenària del Parlament celebrada avui matí, s’ha debatut i votat una segona Proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca relativa a l’accés assequible a l’habitatge públic.

Un cop debatuts els punts de la proposició no de llei, la iniciativa sotmesa a votació separada per punts amb el resultat següent:

Primer. Instar el govern de l'Estat a revisar la fiscalitat que s'aplica sobre les SOCIMIs, (societats cotitzades anònimes d'inversió en el mercat immobiliari), que tributen al tipus de gravamen del 0% a l’Impost sobre Societats i que es poden aplicar una bonificació del 95% a l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, per fomentar l'habitatge accessible i dotar l'administració de més recursos per desenvolupar les polítiques d'habitatge necessàries.

Aprovat per 33 vots a favor (Mixt-MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 23 vots en contra (El Pi, Vox, Ciudadanos, Popular) Amb esmena del Grup Socialista incorporada.

Segon. Instar el govern de l'Estat a fer les modificacions necessàries perquè el superàvit pressupostari i el conseqüent romanent de tresoreria municipal es puguin destinar a finançar programes d'habitatge públic assequible, mitjançant la modificació de la disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i la disposició addicional setzena del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Aprovat per 33 vots a favor (Mixt-MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 23 vots en contra (El Pi, Vox, Ciudadanos, Popular). Amb esmena del Grup Socialista incorporada.

Tercer. Instar el govern de l’Estat a revisar la fiscalitat que s’aplica sobre les SII (societats d’inversió immobiliària) i els FII (Fons d’inversió immobiliària) amb un número de socis igual o superior a 100, que tributen al tipus de gravamen de l’1% a l’Impost sobre Societats i que es poden aplicar una bonificació del 95% a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, per fomentar l’habitatge accessible i dotar l’administració de més recursos per desenvolupar les polítiques d’habitatge necessàries.

Aprovat per 34 vots a favor (Mixt-MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 23 vots en contra (El Pi, Vox, Ciudadanos, Popular). Amb esmena del Grup Socialista incorporada.

Quart. Instar les Entitats Locals a modificar les ordenances fiscals de l’impost sobre béns immobles per tal d’incorporar una bonificació del 95% per lloguer d’habitatges subjectes a protecció pública i habitatges socials, ambdós amb renda limitada, tal i com preveu l’article 74 del Reial Decret-Llei 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer.

Aprovat per 54 vots a favor  i 3 vots en contra (Vox). Amb esmena del Grup Socialista incorporada.

Cinquè. Instar les Entitats Locals a analitzar la possibilitat d’introduir recàrrecs diferenciats a l’impost sobre béns immobles per immobles desocupats d’ús residencial en funció de la duració del període de desocupació de l’immoble, tal i com preveu l’article 72.4 del Reial Decret-Llei 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer.

Aprovat per 34 vots a favor (Mixt-MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 23 vots en contra (El Pi, Vox, Ciudadanos, Popular) Amb esmena del Grup Socialista incorporada.

Sisè. Instar el govern de l’Estat a considerar l’habitatge com a un dret fonamental mitjançant la reforma d ela Constitució per incloure el dret a l’habitatge en el Capítol Segon del Títol I de la Constitució Espanyola.

Aprovat per 31 vots a favor (Mixt-MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Unidas Podemos i Socialista), 23 en contra (Vox, Ciudadanos i Popular) i 3 abstencions (El Pi) Esmena incorporada in voce d’Unidas Podemos.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada pel diputat Miquel Ensenyat (MÉS per Mallorca).

Els grups parlamentaris han formulat tretze esmenes: cinc esmenes per part del Grup Socialista, defensada per Maria Antònia Truyols; i altres vuit esmenes presentades pel Grup Popular, defensada per Antoni Costa.

Totes les esmenes del Grup Socialista han estat acceptades, mentre que les del Grup Popular han estat rebutjades. També s’ha incorporat una esmena d’addició d’un punt nou del Grup Unidas Podemos. El grup proposant ha suprimit el punt tercer de la redacció original de la iniciativa.

Al torn de fixació de posicions han intervingut: Pablo Jiménez (Unidas Podemos), Marc Pérez-Ribas (Ciudadanos), Sergio Rodríguez (VOX-Actua Baleares), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Patricia Font (Mixt-MÉSxMenorca).