Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple rebutja una moció del Grup Popular relativa a l'inici del curs escolar

5 de noviembre de 2019

Al tercer punt de l’ordre del dia de la sessió del Ple del Parlament de les Illes Balears s’ha substanciat el debat i la votació una moció del Grup Parlamentari Popular, relativa a la política general del Govern balear en relació amb l’inici del curs escolar.

El contingut de la iniciativa ha estat sotmesa a votació separada per punts amb el resultat següent:

1. El Parlament de les Illes Balears constata l’increment del nombre d’alumnes que es produeix progressivament cada inici del curs escolar i insta el Govern de les Illes Balears a realitzar una previsió i una planificació adequades per donar resposta a les seves necessitats educatives.

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 25 vots a favor (El Pi, Vox, Ciudadanos, Popular).

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a posar en marxa aquest curs 2019-2010 un pla de xoc contra l’abandonament escolar prematur, el fracàs escolar i l’absentisme, ateses les alarmants xifres educatives de la nostra comunitat.

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 25 vots a favor (El Pi, Vox, Ciudadanos, Popular).

3 . El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de planificar millor les obres als centres educatius perquè no interfereixin amb la jornada escolar i ocasionin molèsties a docents i alumnes, com ha passat enguany amb les obres al pati del CEIP Ses Comes de Portocristo, a Marratxí o als desperfectes per goteres del CEIP Molinar, entre d'altres.

Rebutjat per 33 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, El Pi, Unidas Podemos, Socialista) i 22 vots a favor (Vox, Ciudadanos, Popular).

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a donar compliment als seus compromisos sobre ràtios signats amb la comunitat educativa l’any 2015 dins aquest curs escolar 2019-2020, i a dotar els centres educatius de la xarxa sostinguda amb fons públics de suficients recursos per reduir el nombre d’alumnes fins a 20 nins/aula en Infantil, 25 en Primària i 30 en Secundària i Batxillerat; i a informar aquesta cambra de la solució adoptada abans de final d’any.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 25 vots a favor (Vox, Ciudadanos, El Pi, Popular).

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a dur a terme polítiques actives per millorar el nivell de competències bàsiques educatives dels alumnes de les Illes.

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 25 vots a favor (El Pi, Vox, Ciudadanos, Popular).

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a reforçar la plantilla de la Inspecció educativa, actualment insuficient, incrementar adequadament el nombre de places i convocar oposicions per a la seva cobertura.

Rebutjat per 33 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, El Pi, Unidas Podemos, Socialista) i 22 vots a favor (Vox, Ciudadanos, Popular).

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incrementar la dotació de recursos i personal específic per atendre la diversitat d’alumnes, així com a incrementar el personal de suport adequat per als alumnes amb necessitats especials i per als alumnes amb necessitats de suport específic, amb coordinació amb el que informin els serveis tècnics, la Inspecció educativa i l’IAQSE.

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 25 vots a favor (El Pi, Vox, Ciudadanos, Popular).

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada pel diputat Núria Riera (Popular). 

Els grups parlamentaris han formulat fins a dues esmenes a la iniciativa del Grup Popular, distribuïdes de la manera següent: una esmena d’addició del GP Vox-Actua Baleares, defensada per Jorge Campos i altra esmena del GP El Pi-Proposta per les Illes Balears, defensada per Lina Pons.

De les esmenes presentades el grup proposant les ha rebutjades totes i, per tant, no han estat incorporades a la votació final.

Al torn de fixació de posicions ha intervingut: Pablo Jiménez (Unidas Podemos), Patricia Guasp (Ciudadanos), Joan Mas (MÉS per Mallorca), Sílvia Tur (Mixt-Gent per Formentera) i Enric Casanovas (Socialista).