Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

La plenària no aprova una iniciativa relativa a la rebaixa dels menús escolars

5 de noviembre de 2019

La PNL del Grup Popular es va debatre a la Comissio d'Educació, Universitat i Recerca però, atès l'empat de la votació, avui s'ha votat i rebutjat en sessió plenària.

 

Al quart punt de l’ordre del dia de la sessió plenària del Parlament celebrada avui matí, s’ha debatut i votat una Proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a rebaixa dels preus dels menús escolars, atès l’empat que es produí a la Comissió d’Educació, Universitat i Recerca de dia 17 d’octubre de 2019 (Diari de Sessió nº 6 de la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca a la pàgina 84). Per tant, el plenari, d’acord amb el que preveu el Reglament del parlament, ha dirimit l’empat, sense debat, i ha estat REBUTJADA per 31 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 26 vots a favor (El Pi, Vox, Ciudadanos, Popular, amb un vot telemàtic).

La iniciativa que fou debatuda i votada en comissió amb el resultat de 6 vots a favor (Popular, El Pi, Ciudadanos i Vox) i 6 vots en contra (Unidas Podemos, MÉSxMallorca i Socialista), pretenia aprovar la redacció següent:

  1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a rebaixar el preu dels menús dels menjadors escolars de tots els centres educatius sostinguts amb fons públics a partir de gener 2020, i a establir un preu que en cap cas no superi els 5€ per menú/dia/nin de forma genèrica, i 4 € per menú/dia/nin en supòsits de més de dos germans escolaritzats, sense que hi hagi cap criteri excloent per a les famílies ni per a l’etapa d’escolarització del nin i, sobretot, sense que això suposi una menor qualitat dels menús. (Amb incorporació esmena de modificació del GP El Pi-Proposta per les Illes Balears en Comissió)
  2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que estableixi les ajudes complementàries que siguin necessàries, bé a les famílies o bé als mateixos centres educatius de les Illes Balears, per poder fer-ho efectiu.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears