Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Projecte de llei de pressuposts de la CAIB per a 2020 entra al Parlament

6 de noviembre de 2019

A l’estudi i a l’aprovació d’aquest projecte de llei s’hi ha d’aplicar el procediment legislatiu comú, llevat d’algunes consideracions especials, com és el fet que aquesta iniciativa legislativa gaudeix de preferència en la tramitació respecte dels altres treballs de la cambra.

Avui matí, la consellera d’Hisenda i Relacions Exterions del Govern de les Illes Balears, Rosario Sánchez, ha lliurat al president del Parlament, Vicenç Thomas, el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a 2020, perquè se n'iniciï la tramitació parlamentària.

Dijous passat, dia 31 d’octubre, el Consell de Govern aprovà el projecte de Pressuposts per a 2020, per un import global de 5.893,1 milions d'euros, un augment del 8%, en concret 435,4 milions d’euros més, amb relació als comptes de 2019.

El procés d’elaboració d’aquests pressuposts per a 2020 es va iniciar després de confirmar-se que el 2018 la Comunitat Autònoma va complir per tercer any consecutiu els objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, amb l’excepció de la regla de despesa, la qual cosa, juntament amb les previsions de sosteniment de la pauta de creixement que mostra el cicle econòmic actual, fa recomanable ser prudents en el desenvolupament de les polítiques de despesa, condicionades així mateix pels objectius que es prevegin en el pla economicofinancer per aquests propers anys.

Els estats de despeses dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per a l’any 2020 tenen en compte el límit de despesa no financera aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 29 de setembre de 2019, i ratificat pel Parlament de les Illes Balears el dia 8 d’octubre següent, en compliment del que disposa l’article 34 de la Llei 14/2014 esmentada, per un import màxim de 4.383.833.990 €. [NOTA INFORMATIVA]

 Audiència

El president del Parlament ha rebut a la sala Montenegro, la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, que ha estat acompanyada pel director general de Pressuposts, Joan Ignasi Morey. També hi ha estat present la lletrada oficiala major del Parlament Esperança Munar.

 

Roda de premsa

Tot seguit a l'acte protocol·lari de recepció del projecte de pressuposts, la consellera i el president del Parlament han ofert una roda de premsa a la Sala d’Actes del Parlament, per explicar als mitjans de comunicació les xifres bàsiques del document i per explicar el tràmit parlamentari que ha de seguir.

 

Tramitació parlamentària

Així, doncs, el projecte de llei dels pressuposts de la CAIB per a l'any 2020, ha iniciat avui la seva tramitació parlamentària i amb aquesta finalitat, la Mesa del Parlament s’ha reunit avui mateix per admetre'l a tràmit. També n'ha ordenat la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, així com la d'anuncis en mitjans de difusió general, i l'obertura d'un període de 15 dies perquè els grups recaptin opinions i es duguin a terme les compareixences previstes per part dels consellers. Així mateix, la Mesa, ordena que, simultàniament, se n'obri un termini ordinari de presentació d'esmenes parcials, també de 15 dies, i un termini de 8 dies per a la presentació d'esmenes a la totalitat.

Les esmenes que suposin augment de crèdit o modificació substantiva i alternativa d’ingressos només seran admeses si, a més de complir els requisits generals, proposen el reajustament corresponent.

Si no es presenta o no s’aprova cap esmena a la totalitat, el projecte passarà a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts, en el si de la qual es constitueix la ponència per a l’elaboració de l’informe i es realitza el dictamen de la comissió.

Un cop redactat el dictamen s’inclou per al seu debat i votació en una sessió plenària. Finalitzada aquesta, es publicarà el Diari de sessions del Ple i, si el projecte de llei ha estat aprovat, la llei resultant serà també publicada en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (que en marcarà la vigència) i en el Boletín Oficial del Estado.

Calendari previst

  • Les compareixences dels consellers i del director general de l’Ens Públic de la Radiotelevisió de les Illes Balears per tal d’explicar els pressuposts són previstes que es duguin a terme els dies 12, 13, 14 i 15 de novembre. [PREVISIÓ COMPAREIXENCES]
  • El dia 15 novembre finalitzarà el termini per a la presentació d’esmenes a la totalitat (de 8 dies) i el dimarts 19 de novembre tendrà lloc al Ple el debat d’aquestes esmenes de totalitat, si se n’han presentades.
  • El termini d’esmenes parcials no ampliat finalitza dia 25 de novembre i, atès que s’ha sol·licitat la seva ampliació, finalitzarà dia 28 de novembre.
  • La Ponència que n’ha de redactar l’informe està prevista que es reuneixi els dies 2, 3, 4 i 5 de desembre.
  • La Comissió d’Hisenda i Pressuposts es reunirà els dies 10, 11 i 12 de desembre per tal de dictaminar el projecte de llei.
  • I, finalment, la darrera setmana d’aquest període de sessions, del 17 al 19 de desembre, tendran lloc les sessions del Ple per debatre i votar el projecte de llei de Pressuposts Generals.