Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple rebutja les quatre esmenes a la totalitat presentades als pressuposts de 2020

19 de noviembre de 2019

Les esmenes han comptat amb el vot en contra de Gent per Formentera, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista; i amb l'abstenció de MÉS per Menorca

Durant la sessió plenària celebrada avui matí han estat rebutjades les quatre esmenes de totalitat de devolució presentades pels grups parlamentaris El Pi-Proposta per les Illes Balears, Vox-Actua Baleares, Ciudadanos, i Popular al Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a 2020 per 29 vots en contra (Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt-Gent per Formentera), 23 a favor (El Pi, Vox, Ciudadanos i Popular), un dels quals emès telemàticament, i 2 abstencions (Mixt-MÉS per Menorca). 

Presentació del Projecte de llei

El punt del debat de totalitat al Projecte de llei s'ha encetat amb la intervenció de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, que ha presentat i defensat la iniciativa legislativa del Govern. Tot seguit, s’ha procedit al debat del contingut de les esmenes a la totalitat de devolució presentades pels esmentats grups parlamentaris.

Esmena del Grup El Pi-Proposta per les Illes Balears

En primer lloc, s’ha passat a la defensa de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears (RGE 8405/19), per part del diputat Jaume Font que l’ha argumentada d’acord a les següents motivacions:

El Projecte de Llei de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'exercici 2020 no dona resposta a les necessitats reals dels ciutadans de les Illes Balears i no afronta els grans reptes de l’any 2020: l’alentiment econòmic, el Brexit i la incertesa relativa a la demanda turística, perquè "no dona resposta a les necessitats reals dels ciutadans de les Illes Balears i no afronta els grans reptes de l’any 2020: l’alentiment econòmic, el Brexit i la incertesa relativa a la demanda turística". Més concretament:

 • Els ingressos pressupostats incrementen a través de préstecs i d’un major deute i no mitjançant una millora del sistema de finançament autonòmic.
 • Mantén -seguint la línia dels Pressuposts aprovats la passada legislatura- una pressió fiscal massa elevada que deixa intacte l’Impost sobre Successions i Donacions i no rebaixa el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que afecta especialment les rendes mitjanes i baixes. A més, s'augmenta el tipus general impositiu de l'Impost sobre Actes Jurídics Documentats (AJD), que passa de l’1,2% a l’1,5%.
 • La naturalesa de l’Impost de Turisme Sostenible (ITS) s'ha pervertit, utilitzant part dels doblers recaptats amb aquest impost a despesa corrent i no prioritàriament a projectes de caràcter mediambiental. A més, no s’ha rebaixat a la meitat, sinó que continua doblat respecte als imports inicials.
  Manca una aposta decidida per ladiversificació del model econòmic i productiu de les Illes Balears, el qual és excessivament dependent del sector turístic. Les inversions en els sectors agrari, industrial i d’innovació no són suficients, com tampoc ho és l’esforç pressupostari destinat a dinamitzar la petita i mitjana empresa.
 • Les inversions dels Pressuposts Generals de la Comunitat s'han retallat en un total de 30 milions d'euros: els 461 milions d'euros del 2019 es redueixen a 428,3 milions d’euros per a l'any 2020.Falta una política balear potent envers la reconversió de zones turístiques madures.
 • No inclou una millora substantiva per a les infraestructures en matèria de sanitat, transport i/o medi ambient. Especialment insuficient és la inversió global en la qualitat de les aigües, tan depurades com les de subministrament per al consumhumà. En aquest sentit, el Projecte de Llei de Pressuposts Generals presenta una reducció de 13 milions d'euros pel que fa a Abacua, responsable de les infraestructures hidràuliques, que passa de 100 a 87 milions d'euros.
 • Els recursos pressupostats no garanteixen ni la urgent neteja ni el correcte manteniment dels torrents de la Comunitat.
 • No resol la important problemàtica del difícil accés a l'habitatge ni les necessitats concretes de les Illes Balears en termes d’habitatge de protecció oficial (HPO).
 • No és igualada la mitjana estatal d'inversió en investigació i la disminució en 14  milions d'euros del pressupost de l'Ibisec, responsable de les infraestructures educatives- que passa de 44 a 30 milions d'euros- dificulta l'assoliment d'una educació de qualitat.
 • Manca un major suport al paper clau de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB), el qual sofreix una important retallada de 10 milions d'euros, una quarta part menys dels seus comptes.
 • El Projecte de Llei de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears no incorpora un Pla d'Eficiència a l'Administració autonòmica, que permetria dur a terme polítiques efectives d'estalvi de fons públics.

Esmena del Grup vOX-Actua Baleares 

En segon lloc, s'ha procedit al debat de l'esmena a la totalitat del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares (RGE 8423/1), per part del diputat Sergio Rodríguez, que ha defensat els punts següent en contra dels pressuposts:

 • Els pressupostos contemplen unes partides d'ingressos inflades. A part de preveure una recaptació via imposats poc creïble, s'inclou un augment del finançament autonòmic que més que una realitat és un desig tenint en compte la inestabilitat del govern de l'estat, i l'escenari de desacceleració en què vivim. D'altra banda, incomprensiblement, es continua pressupostant la partida de 120 milions d'euros del conveni de carreteres a gratcient que no vindrà. Ja no va venir en els pressupostos dels anys anteriors, que també es va pressupostar i no vindrà tampoc en 2020.
 • Són uns pressupostos imprudents perquè davant unes despeses que són segurs i més coneixent les ànsies gastadores dels qui governen, es contraposen uns ingressos improbables i algun, com els 120 milions del conveni de carreteres, que se sap perfectament que no arribarà, per la qual cosa estem davant un escenari de pressupostos desequilibrats que, amb total seguretat, acabaran amb un dèficit pròxim als 400 milions d'euros.
 • Són uns pressupostos que no aturen el major dels problemes que té la comunitat autònoma: l'excessiu endeutament. No afronten de debò l'aprimament de l'administració i l'amortització de manera substancial del deute.
 • Els pressupostos no tenen prevista cap reducció de la pressió fiscal, més aviat el  contrari, perquè incrementen l'Impost sobre Actes jurídics documentats, que afecta fonamentalment a les hipoteques i, per tant, suposa un nou escull per a l'accés a l'habitatge. I no afronten una reforma fiscal que incentivi als autònoms i a les petites empreses, en un entorn de desacceleració, a continuar creant riquesa i ocupació.
 • No persegueixen aquests pressupostos tampoc la reducció o eliminació dels anomenats quiosquets polítics, més aviat el contrari, perquè es continuen alimentant amb importants fons públics per a únic benefici d'amics i familiars dels actuals governants i gents pròximes als seus partits.
 • Aquests pressupostos continuen en la línia de destinar ingents quantitats de diners a política lingüística, a feminisme, a memòria històrica, polítiques d'igualtat, que més aviat són polítiques de desigualtat, i altra parafernàlia de l'esquerra, que és perfectament suprimible i es podria dedicar a millores en sanitat i educació, en un moment en què, precisament, aquests pressupostos redueixen la inversió en educació.
 • Els pressupostos contemplen a més un increment del 16,5% en les partides d'alts càrrecs i assessors, la qual cosa il·lustra les prioritats d'un Govern més preocupat per col·locar als seus que a defensar els interessos dels ciutadans.

Esmena del Grup Ciudadanos

En tercer lloc, s’ha passat a la defensa de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RGE 8428/19), per part del diputat Marc Pérez-Ribas, i l'ha argumentada pels següents motius:

 • Les irreals estimacions dels ingressos no s'ajusten a l'evident situació de desacceleracióde l'economia, el més evident alentiment del creixement de l'ocupació que suposarà un clar descens en el consum.
 • Les retallades en les partides estratègiques i prioritàries en infraestructures, i inversió en Educació, Tractament d'Aigües i Sanejament.
 • L'inadmissible augment de la despesa corrent, en els capítols corresponents als alts càrrecs, personal eventual i arquitectura institucional.
 • L'excessiva dependència dels pressupostos al recaptat mitjançant el ITS.

Esmena del Grup Popular

Finalment, el Grup Parlamentari Popular ha defensat la seva esmena a la totalitat de devolució (RGE 8452/19), amb la intervenció del diputat Gabriel Company

 • El Govern preveu un creixement del PIB del 2,1%. Cap organisme o entitat dona suport a aquesta xifra que es considera impossible. AIREF preveu un 1,6% de creixement PIB per al 2020 a Balears, BBVA RESEARCH un 1,2% per a Balears i l'AIREF va publicar la dada de creixement del PIB del tercer trimestre de 2019 que, per a Balears, era només de l’1,7% interanual i en el darrer trimestre, en un trimestre, el PIB de Balears només va créixer un 0,2%, situant-nos a la cua de totes les CC.AA d’Espanya.
 • Hem passat de crear 20.000 llocs de feina anuals i treure 15.000 persones, anualment, de l’atur a l’any 2015, a destruir, a dia d’avui, ocupació amb 1.900 llocs de feina anualment i a enviar 7.300 persones a l’atur (segons dades Enquesta de Població Activa EPA del tercer trimestre de 2019). La CAIB ha passat de ingressar una mitjana de 250 milions d’Euros més cada any a veure reduïts els ingressos tributaris a dia d’avui. Per tant la previsió d'ingressos que preveu el Projecte de Llei de pressuposts no s'ajusta a la realitat. Els ingressos dels Pressuposts 2020 es troben “inflats” en 360 milions d’Euros:
  - 80 milions d’Euros a l’Impost de Transmissions Patrimonials.
  - 160 milions d’Euros en forma de convenis amb l’Estat que no arribaran mai a les Illes Balears.
  - 120 milions d’Euros de bestretes a compte del sistema de finançament
 • Donat el forat de 360 milions, no es podrà pagar el sostre de despesa i, per tant, el retall de 50 milions d'Euros al sostre de despesa esdevé insuficient. El Govern haurà de retallar quanties addicionals, bloquejant el pressupost del 2020 i tancant-lo molt abans, com ja ha succeït amb el pressupost de 2019.
 • El Govern carrega tota la retallada a les inversions, hipoteca la política d’infraestructures, la competitivitat econòmica i el benestar futur dels ciutadans. Les inversions directes cauen un 9% (18 milions d’Euros). I les Transferències de Capital (que també es transformen en inversions) cauen un 7% (28 milions d’Euros).
 • Els recursos de l’Ecotaxa s’han de destinar, exclusivament, a les matèries de turisme i medi ambient, i més concretament, a plans d’embelliment i reconversió de zones turístiques i plans d’infraestructures en sanejament, depuració i reutilització d’aigües residuals. Resulta inconcebible que s’utilitzin els recursos de l’ecotaxa per pagar 19 milions d’Euros per ampliar el Metro fins al Parc Bit, construir habitatges de protecció oficial o infraestructures educatives, que només forçant les suposades finalitats de l’ecotaxa poden tenir encaix. A més, es destinen 15,7 milions d'Euros de l'ecotaxa a despesa corrent.
 • No inclou cap quantia en concepte de convenis, ni ferroviari, ni en materia de sanejament i depuració d'aigües, ni en matèria de Règim Especial de les Illes Balears (REB), la qual cosa evidencia les nul·les negociacions i la poca influència del Govern de les Illes Balears davant el Govern de l'Estat.

Torn en contra de les esmenes

En torn en contra de les esmenes defensades, ha intervingut els diputats Esperança Sans (Unidas Podemos), Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca), Patricia Font (Mixt-MÉSxMenorca), i Maria Antònia Truyols (Socialista).

Votació de les quantitats globals

Després d’haver rebutjat les quatre esmenes a la totalitat de devolució per la majoria de vots esmentats a l’inici de la notícia, a continuació, s’ha procedit a la votació i aprovació conjunta de les quantitats globals dels pressuposts, que són les següents:

De la CAIB i dels seus organismes autònoms per a l'exercici de 2020 els estats de despeses i ingressos dels quals s’eleven a 5.869.887.870€

De les entitats públiques empresarials de la CAIB per a 2020, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 697.244.479€

De les societats mercantils públiques de la CAIB per a 2020, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 5.651.221€

De les fundacions del sector públic de la CAIB per a 2020, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 99.649.348€

Dels consorcis de la CAIB per a 2020, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 119.293.657€

Del Servei de Salut per a 2019, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 1.694.482.370€

De l’Agència Tributària de les Illes Balears per a 2019, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 10.629.000€

Enumerades les quantitats globals s’ha procedit a la votació conjunta i han resultat aprovades per 30 vots a favor (Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, Mixt) i 25 vots en contra (Popular, El Pi, Ciudadanos, Vox), un dels quals emès telemàticament. 

Tramitació parlamentària

Rebutjades les esmenes de totalitat de devolució i aprovades les quantitats globals del Projecte de llei de pressuposts generals per a 2020, els grups parlamentaris podran presentar-hi esmenes parcials fins a dia 28 de novembre. Es reunirà la ponència per a l’elaboració de l’informe que es trametrà a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts per a l'elaboració i l’aprovació, si pertoca, del dictamen, que serà debatut i votat durant la sessió plenària que aprovarà o rebutjarà definitivament el Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per a l'any 2020.

Previsió del calendari de tramitació

 • 28 de novembre.- Finalitza el termini ampliat de presentació d’esmenes parcials.
 • 2, 3, 4 i 5 desembre.- Reunió de la Ponència. Elaboració de l'informe.
 • 10, 11 i 12 desembre.- Comissió d'Hisenda i Pressuposts, elaboració del dictamen. Sessions matí, horabaixa i vespre.
 • 17, 18 i 19 desembre.- Plenari. Sessions matí, horabaixa vespre.