Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple insta el Govern balear a desplegar la Llei de mecenatge cultural

26 de noviembre de 2019

També ha aprovat instar a elaborar el més aviat possible la llei reguladora de les indústries culturals, a aprovar el projecte de modificació de la Llei d’arxius i patrimoni documental de les Illes Balears i a dotar adequadament de personal i recursos les instal·lacions culturals que en depenen, (Biblioteca Can Sales, museus, Arxiu del Regne de Mallorca, entre d’altres).

Al tercer punt de l’ordre del dia de la sessió del Ple del Parlament de les Illes Balears s’ha substanciat el debat i la votació una primera moció del Grup Parlamentari Popular, relativa a la política general del Govern balear en relació amb la cultura.

El contingut de la iniciativa ha estat sotmesa a votació separada per punts amb el resultat següent:

1. El Parlament de les Illes Balears constata la pèrdua de visibilitat de les polítiques de Cultura en integrar-la com una delegació de la Conselleria de Presidència, i insta a revisar la política de nomenaments de càrrecs i assessors culturals per garantir la seva preparació i idoneïtat al càrrec.

Rebutjat per 28 vots en contra (MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista), 23 vots a favor (Vox, Cs, Popular) i 5 abstencions (El Pi, Mixt). 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a elaborar el més aviat possible la llei reguladora de les indústries culturals, de forma coordinada i consensuada amb el sector editorial, audiovisual, galeristes d’art, arts escèniques i sector musical entre d’altres; per donar-los suport, incentivar la producció dels creadors, atreure inversió internacional i agilitar els procediments administratius que afecten la producció cultural.

Aprovat per 55 vots a favor i 3 vots en contra (Mixt). 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a desplegar i aplicar la llei de mecenatge cultural dins el primer trimestre de 2020, per poder fer efectives les polítiques d’incentiu cultural que s’estableixen.

Aprovat per unanimitat.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a aprovar el més aviat possible el projecte de modificació de la Llei d’arxius i patrimoni documental de les Illes Balears.

Aprovat per 55 vots a favor i 3 abstencions (Mixt).

5. El Parlament de les Illes Balears constata la incoherència i el qüestionament jurídic que suposa destinar els fons de l’ecotaxa a inversions alienes a les seves finalitats, com és el projecte previst per a la Caixa de Música, i insta el Govern de les Illes Balears a finançar aquesta important inversió cultural per a la nova seu de l’Orquestra Simfònica amb ingressos no destinats a la sostenibilitat mediambiental de les nostres illes.

Rebutjat per 35 vots en contra (Mixt, Vox, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista), 20 vots a favor (Cs, Popular) i 3 abstencions (El Pi).

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a dotar adequadament de personal i recursos les instal·lacions culturals que en depenen, en funció de la competència autonòmica en cada cas, com la Biblioteca Can Sales, els diferents museus de les illes i l’Arxiu del Regne de Mallorca, entre d’altres.

Aprovat per 55 vots a favor i 3 vots en contra (Mixt).

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a revisar els procediments i requisits de les ajudes i subvencions de caire cultural, per agilitar la seva tramitació i establir mecanismes de control a fi que siguin destinades a actuacions culturals no polititzades ni tendencioses.

Rebutjat per 34 vots en contra (Mixt, El Pi, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 24 vots a favor (Cs, Vox, Popular).

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada per la diputada Núria Riera (Popular). 

Els grups parlamentaris han formulat dues esmenes a la iniciativa del Grup Popular, distribuïdes de la manera següent: una esmena de modificació del Grup Socialista, defensada per  Helena Benlloch, i  altra esmena també de modificació del Grup Vox-Actua Baleares, defensada per Jorge Campos .

El grup proposant  NO ha acceptat les esmenes presentades i, per tant, no han estat incorporades a la votació final.

Al torn de fixació de posicions ha intervingut: Esperança Sans (Unidas Podemos), Jesús Méndez (Ciudadanos), Joan Mas (MÉS per Mallorca), Lina Pons (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Sílvia Tur (Mixt-Gent per Formentera).