Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament se solidaritza amb les víctimes de violència de gènere

26 de noviembre de 2019

Aprova, amb el vots en contra de Vox, una Proposició no de llei on condemna tota forma de violència contra les dones, especialment els assassinats masclistes.

Al quart punt de l’ordre del dia de la sessió plenària del Parlament celebrada avui matí, s’ha debatut i votat una primera Proposició no de llei, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, contra la violència masclista.

Un cop debatuts els punts de la proposició no de llei, la iniciativa ha estat APROVADA per 55 vots a favor i 3 en contra (Vox), amb la incorporació d’esmenes.

  1. El Parlament de les Illes Balears expressa la seva solidaritat amb les víctimes de violència de gènere.
  2. El Parlament de les Illes Balears condemna tota forma de violència contra les dones, especialment els assassinats masclistes.
  3. El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol iniciativa, campanya o plantejament que contribueixi a justificar la violència de gènere o que promogui el qüestionament de les lleis d’igualtat i contra la violència masclista, així com de les eines normatives de què ens hem dotat per combatre-la.
  4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar treballant en el Pacte Social contra les violències masclistes i a redoblar esforços per acabar amb els assassinats de dones a la nostra comunitat, adreçant esforços en la prevenció i en l’educació de les noves generacions.
  5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a convocar abans de final d’any la Comissió d'Igualtat de Gènere per tal de fer front de manera coordinada als alts índexs de violència masclista de la nostra comunitat.
  6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a fer campanyes per tal d'eliminar el turisme de gatera que deriva massa vegades en agressions sexuals, violacions de joves, proxenetisme i explotació sexual. Amb esmena de supressió del Grup Popular incorporada.
  7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a ampliar el concepte legal de violència de gènere promovent la modificació de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, per incloure-hi tots els actes de violència basats en el gènere que impliquen o poden implicar per a les dones danys o sofriments de naturalesa física, sexual, psicològica o econòmica, incloses les amenaces de realitzar aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de llibertat, en la vida pública o privada, de conformitat amb el que es disposa al Conveni del Consell d'Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra la dona i la violència domèstica, fet a Istanbul l'11 de maig de 2011. En qualsevol cas la llei ha d'abastar la violència física, la psicològica, la violència sexual, els matrimonis forçosos, les mutilacions genitals femenines, l'avortament i l'esterilització forçosos, l'assetjament sexual i la tracta amb finalitats d'explotació sexual.
  8. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern Central a impulsar la Comissió Permanent No Legislativa de seguiment i avaluació dels acords del Pacte d'Estat en matèria de Violència de Gènere. Esmena d’addició de Ciudadanos, transaccionada.
  9. El Parlament de les Illes Balears expressa la rellevància del Pacte Nacional contra la violència de gènere aprovat el 28 de Setembre del 2017 i la necessitat de que el Govern d’Estat posi en marxa totes les reformes legislatives necessàries per donar compliment a les 213 mesures que el Pacte recull. Així com de la importància de que tots el partits polítics es sumin. Esmena d’addició del Grup Popular.
  10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a reconèixer, fomentar i donar suport, en tots els àmbits, el treball de les organitzacions no governamentals pertinents i de la societat civil que siguin actives en la lluita contra la violència contra les dones i a establir una cooperació efectiva amb aquestes organitzacions, segons estableix l'article 9 del Conveni d'Istanbul d'11 de maig de 2011. Esmena d’addició del Grup El Pi-Proposta per les Illes Balears.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada conjuntament per les diputades: Silvia Cano (Socialista), Gloria Santiago (Unidas Podemos) i Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca).

Els grups parlamentaris han presentat fins a cinc esmenes, repartides de la manera següent: una esmena de Ciudadanos, defensada per Patricia Guasp; dues esmenes del Grup Popular, defensades per Margalida Durán; altra esmena del Grup El Pi-Proposta per les Illes Balears, defensada per Lina Pons i, finalment, una esmena de Vox-Actua Balears, defensada per Idoia Ribas. Totes les esmenes han estat acceptades pels grups proposants de la iniciativa, menys  la del Grup VOX-Actua Baleares.

Al torn de fixació de posicions han intervingut: Patricia Font (Mixt-MÉSxMenorca).