Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern autonòmic a elaborar l'estratègia de paisatge de les Illes Balears

3 de diciembre de 2019

També insta els consells insulars i els ajuntaments de Balears que s’adhereixin als principis, objectius i mesures que conté el Conveni Europeu del Paisatge.

Al quart punt de l’ordre del dia de la sessió plenària del Parlament celebrada avui matí, s’ha debatut i votat una primera Proposició no de llei, presentada conjuntament pels grup parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a l’elaboració de l’estratègia de paisatge de les Illes Balears, la qual ha estat APROVADA amb la incorporació de tres esmenes del Grup Mixt, i amb votació separada per punts, amb el resultat següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a elaborar l’estratègia de Paisatge de les Illes Balears, amb quatre grans objectius:

a) Millora del coneixement, la formació i la sensibilització en matèria de paisatge, tant de la societat civil com dels poders públics.

b) Implementació de la protecció, la gestió i l'ordenació de paisatge a través de la redacció de la Llei de paisatge de les Illes Balears o bé amb la integració en la legislació territorial i urbanística.

c) Foment de l’accés públic al paisatge i la seva interpretació.

d) Impuls de la cooperació en matèria de paisatge a diferents escales, des de l’autonòmica fins a la internacional, en l’àmbit de l’estudi de la dimensió paisatgística de les polítiques, els programes internacionals i les bones pràctiques.

Aprovat per 36 vots a favor(Mixt, Vox, El Pi, MÉSxMallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 18 abstencions (Ciudadanos i Popular).

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears, els consells insulars i els ajuntaments de Balears que s’adhereixin als principis, els objectius i les mesures que conté el Conveni Europeu del Paisatge, ratificat per Espanya el mes de novembre de 2017.

Aprovat per 51 vots a favor(Mixt, Vox, El Pi, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Popular i Socialista) i 5 abstencions (Ciudadanos).

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a constatar que els paisatges singulars del nostre arxipèlag contribueixen de forma rellevant a la generació de valor pel que fa a l’experiència turística i, per tant, són un dels elements del patrimoni natural més vulnerables al desenvolupament d’aquesta activitat.

Aprovat per 51 vots a favor (Mixt, Vox, El Pi, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Popular i Socialista) i 5 abstencions (Ciudadanos). Amb esmena incorporada

4- El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les Illes Balears que, atesa l'exposició del punt anterior, prioritzi l'estudi i protecció dels paisatges singulars de les Illes Balears en el pla d'inversions que s'han de finançar a través de l'impost de turisme sostenible de l'any 2020 i successius.

Aprovat per 49 vots a favor (Mixt, Vox,  MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Popular i Socialista) i 7 abstencions (Ciudadanos, El Pi). Amb esmena incorporada.

 5- El Parlament de les Illes Balears constata la contribució i el lligam indissociable del paisatge en la pervivència dels costums, usos i tècniques tradicionals de la nostra comunitat, i insta el Govern de les Illes Balears i els consells insulars, a incloure la defensa dels costums, usos o tècniques tradicionals que el fan possible en el desplegament de la Llei de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears.

Aprovat per 51 vots a favor(Mixt, Vox, El Pi, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Popular i Socialista) i 5 abstencions (Ciudadanos). Aprovat amb esmena incorporada transaccionada.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada conjuntament pels parlamentaris: Mercedes Garrido (Socialista), Pablo Jiménez (Unidas Podemos) i Josep Ferrà (MÉS per Mallorca).

El Grup Parlamentari Mixt ha presentat tres esmenes les quals, defensades per la diputada Patricia Font, les quals han estat ACCEPTADES i incorporades a la redacció de la iniciativa finalment votada.

Al torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris: Mariano Juan (Popular), Maxo Benalal (Ciudadanos), Sergio Rodríguez (Vox) i Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears).