Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern balear a instal·lar més estacions de control de l'aire a Menorca

10 de diciembre de 2019

Al tercer punt de l’ordre del dia de la sessió plenària del Parlament celebrada avui matí, s’ha debatut i votat una segona Proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari Mixt-MÉS per Menorca, relativa a la qualitat de l’aire la qual ha estat APROVADA per unanimitat, amb la incorporació d’algunes esmenes, amb la redacció següent:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes a Balears a instal·lar més estacions públiques de vigilància i control de l’aire a l’illa de Menorca.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar les estimacions i mesures actuals i a complementar-les de totes les partícules descrites a l’Annex 1 de la Directiva 2008/50/CE, relativa a la qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera més neta a Europa, d’acord amb la normativa vigent.

Amb esmena dels grups Unidas Podemos, Socialista i MÉSxMallorca transaccionada incorporada.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a facilitar l’accés i a millorar la comunicació obtinguda a les estacions de vigilància i control de la qualitat de l’aire.

Amb esmena dels grups Unidas Podemos, Socialista i MÉSxMallorca transaccionada incorporada.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a reclamar al Ministeri de Transició Ecològica que informi favorable a que la central elèctrica de Maó passi a funcionar amb gas natural, fent possible l’eliminació del fueloil dels processos de combustió; i que l’ús del gasoil quedi reduït a només al 5 per cent.

Amb esmena del Grup Popular incorporada.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incrementar els esforços destinats a la Transició Energètica i el foment de les energies renovables no contaminants.

Amb esmena dels grups Unidas Podemos, Socialista i MÉSxMallorca incorporada.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

 Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada per la diputada: Patricia Font (Mixt-MÉS per Menorca).

El grups parlamentaris han presentat fins a vuit esmenes, respartides de la manera següent una esmena de Ciudadanos, defensada per Jesús Méndez; tres esmenes del Grup Popular, defensades per Asunción Pons; i, conjuntament els grups Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, quatre esmenes, defensades per Pablo Jiménez, Damià Borràs i Josep Ferrà. L’esmena de Ciudadanos ha estat retirada, mentre que la resta han estat rebutjades, llevat de quatre (dues d’elles transaccionades), que han estat finalment incorporades a la votació final.

Al torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris Jorge Campos (VOX- Actua Balearses) i Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears).