Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova una iniciativa per promoure i modernitzar les àrees industrials

11 de febrero de 2020

Ha estat aprovada per unanimitat amb la incorporació de dues esmenes dels grups parlamentaris Ciudadanos i El Pi.

Al tercer punt de l’ordre del dia de la sessió plenària del Parlament celebrada avui matí, s’ha debatut i votat una primera Proposició no de llei, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a gestió, modernització i promoció d’àrees industrials a les Illes Balears, la qual ha estat APROVADA per unanimitat, amb la incorporació de dues esmenes, amb la redacció  següent:

  1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a recuperar l'estudi del mercat del sòl industrial desenvolupat per l'IDI, afavorint l’ús intensiu dels polígons industrials existents, a través de serveis de suport a la localització, informació de les naus actualment existents, i l'intercanvi d’informació sobre les oportunitats del mercat del sòl industrial.
  2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a establir una línia col·laboració i d'intercanvi d’informació amb els ajuntaments, amb l'objectiu de conèixer la situació del sòl industrial, les seves possibilitats d’ocupació i la revisió de les normes subsidiàries per a un millor aprofitament d'aquest.
  3. El Parlament de les Illes Balears, per dur a terme les mesures per desenvolupar els punts anteriors, insta el Govern de les Illes Balears a crear el Sistema d’Informació Geogràfica de sòl industrial com a eina de planificació i realització per diagnosticar la situació del sòl industrial en termes d’ocupació, comptant amb la col·laboració dels ajuntaments i dels Agents d’Orientació i Desenvolupament Local per tal de fomentar la gestió pública del sòl industrial, el lloguer de naus així com el compliment dels usos industrials de conformitat amb les normatives de cada polígon.
  4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a fomentar la reubicació d'activitats industrials als polígons, a través d'incentius específics d’adaptació i trasllat.
  5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a obrir línies d'ajudes i de finançament per al trasllat d’empreses industrials establertes a zones urbanes a sòl industrial, mitjançant entitats de garantia recíproca com ISBA
  6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a dotar econòmicament i de forma suficient, en els Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de cada any, les actuacions previstes per aquella anualitat en el Pla d'Indústria de les Illes Balears (2018-2025.) (Amb esmena d’adició incorporada del Grup Parlamentari El Pi)
  7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a desenvolupar les mesures previstes dins la Línia Estratègica 2 del Pla Director de Mobilitat de les Illes Balears, per tal d'implementar Plans de Mobilitat als grans centres generadors de mobilitat, com els polígons industrials, ambla col·laboració deis gestors deis polígons industrials. Amb l'objectiu d'impulsar una mobilitat més sostenible cap a aquests centres de treball, que redueixi la dependència de l'ús del cotxe i faciliti els desplaçaments en transport  públic  i modes no  motoritzats. (Esmena in voce incorporada del Grup Parlamentari Ciudadanos.)

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada conjuntament pels diputats Pilar Sansó (Socialista), Alejandro López (Unidas Podemos) i Joan Mas (MÉSxMallorca).

El Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, amb la intervenció del diputat Jaume Font, ha defensat una esmena d’addició d’un punt nou a la iniciativa, la qual ha estat acceptada pels grups proposants i, per tant, incorporada a la votació final. També ha estat acceptada i incorporada a la PNL una esmena in voce formulada pel portaveu del Grup Ciudadanos.

Al torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris: Marc Pérez-Ribas (Ciudadanos), Sebastià Sagreras (Popular), Sergio Rodríguez (VOX- Actua Balearses) i Josep Castells (Mixt-MÉSxMenorca).