Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple no pren en consideració una Proposició de llei de VOX de suport a la conciliació de la vida familiar, laboral i personal

11 de febrero de 2020

Al quart i darrer punt de l’ordre del dia de la sessió plenària el Parlament no ha pres en consideració una Proposició de llei, presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, de suport a la conciliació de la vida familiar, laboral i personal de les Illes Balears. La iniciativa legislativa ha estat REBUTJADA per 30 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista), 16 vots a favor (VOX, Popular) i 8 abstencions (El Pi, Ciudadanos). Per tant, la iniciativa no continuarà la tramitació parlamentària.

Intervencions

Per a la defensa de la iniciativa ha intervingut la diputada Idoia Ribas. A continuació, en torn a favor de la proposta, ho ha fet la diputada Margalida Durán (Popular); mentre que en contra, ho han fet les diputades Cristina Mayor (Unidas Podemos), Joana Aina Campomar (MÉSxMallorca),  Patricia Font (Mixt-MÉSxMenorca) i Silvia Cano (Socialista). Finalment, al torn de fixació de posicions dels grups que no han intervingut ni a favor ni en contra han intervingut les parlamentàries Patricia Guasp (Ciudadanos) i Lina Pons (El Pi).

Contingut de la iniciativa

L'objectiu d'aquesta iniciativa era “regular mesures de suport que permetin, fonamentalment, compatibilitzar els temps de treball remunerat i els de la vida privada de les persones treballadores, facilitant el desenvolupament del seu projecte vital, amb la finalitat de procurar la conciliació de la seva vida personal, familiar i laboral, tant en l'àmbit públic com en el privat, garantint les mateixes oportunitats per a les dones i els homes en l'atenció de les seves responsabilitats personals i familiars, així com en la seva vida laboral”.

D’acord amb l’exposició de motius la proposició de llei pretenia posar un especial èmfasi en el reconeixement del dret a conciliar de les persones i les famílies, en la coresponsabilitat entre dones i homes, impulsant un conjunt integrat de mesures adaptades a les necessitats reals que demanen la societat i les persones treballadores per fer efectius aquests objectius, tenint en compte especialment l'àmbit rural.

La iniciativa legislativa contemplava “mesures relacionades amb la racionalització d'espais i temps de treball i la implantació de programes i serveis”. Així mateix, dedicava diferents articles a la “conciliació en l'àmbit públic impulsant mesures sobre la situació i les necessitats de conciliació”. També s'incloïa, en matèria de contractació pública i de subvencions, clàusules socials o criteris de valoració que tinguessin en compte mesures de conciliació. Es donava rellevància al foment de l'ocupació pública que garanteixi l'exercici del dret a compatibilitzar el treball amb la vida personal i familiar. En aquest capítol dedicat a l'àmbit públic s'incloïen actuacions en l'àmbit educatiu i de la infància, així com en els serveis socials. Un altre capítol de la proposició de llei es destinava a les mesures per a la conciliació de la vida personal familiar i laboral en el sector privat. De la mateixa manera, es preveia una planificació de mesures i seguiment d'actuacions impulsant la col·laboració i coordinació entre les administracions públiques i els agents econòmics i socials. Per això es creava, com a òrgan assessor i de participació en aquest àmbit, dins del Consell d'infància i família de les Illes Balears, la Secció de Conciliació de la vida personal, familiar i laboral, on existiria una representació de les administracions de la comunitat autònoma i dels agents econòmics i socials més representatius.

Més informació ...