Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament valida el Decret llei per impulsar l'establiment d'empreses tecnològiques en el ParcBit

18 de febrero de 2020

S'ha validat amb el vot favorable de tots els grups parlamentaris. No s'ha aprovada la seva tramitació com a Projecte de llei.

Al quart punt de l’ordre del dia, la sessió plenària del Parlament ha validat per unanimitat el Decret llei 2/2020, de 31 de gener, de mesures urgents per impulsar i estimular el Parc Balear d'Innovació Tecnològica (ParcBit)

Diversos grups parlamentaris han demanat que la proposta es tramiti com a Projecte de llei, fet que ha estat rebutjat per la majoria de la cambra per 32 vots en contra (Socialista, Unidas Podemos, MÉSxMallorca, Mitx) i 25 a favor (El Pi, VOX, Ciudadanos, Popular). 

La iniciativa fou aprovada dia 31 de gener de 2020 pel Consell de Govern a proposta de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització, del Govern de les Illes Balears, Isabel Castro.

Debat plenari

El debat del Decret llei substanciat avui matí durant la sessió plenària, s’ha encetat amb la intervenció de l’esmentada consellera del Govern balear Isabel Castro. Tot seguit i al torn de fixació de posicions, han intervingut els diputats Sebastià Sagreras (Popular), Alejandro López (Unidas Podemos), Marc Pérez-Ribas (Ciudadanos), Joana Aina Campomar (MÉSxMallorca), Sergio Rodríguez (VOX-Actua Baleares), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Josep Castells (Mixt-MÉS per Menorca) i Jordi Marí (Socialista).

Contingut

Aquest Decret llei consta de 5 articles, una disposició addicional, una disposició transitòria, una disposició derogatoria, una disposició final i un  annex.

L'article 1 disposa l'objecte del Decret llei i la finalitat del ParcBit. L'article 2 estableix quines activitats empresarials estan permeses sobre la base de les finalitats definides en l'article 1 i diferencia les activitats principals de les complementaries; qualsevol activitat d'empreses o entitats ja establertes al Pare es considera com a permesa, si bé queda limitada a un creixement màxim del 10% en superfície si no es considera com a activitat principal. L'article 3 dona cobertura jurídica als instruments de gestió del Pare: els Estatuts, el Reglament interior i la Comissió d'Admissions de Clients del ParcBit. L'article 4 estableix mesures encaminades a incentivar el lloguer d'espais al Pare i la construcció de nous edificis. L'article 5 estableix diferents mesures adreçades a la simplificació administrativa de nous projectes aprovats com a principals per la Comissió d'Admissions.

Finalment, el Decret llei conté una disposició addicional, mitjançant la qual s'estableix que el pla especial dels terrenys del ParcBit que preveu la Llei 12/2017, o l'instrument d'ordenació corresponent, ha de recollir els usos de les empreses que, en el moment que entri en vigor aquest Decret llei, ocupin el ParcBit, així com els usos prevists pera projectes futurs definits en l'article 2; una disposició transitòria que disposa que els projectes ja aprovats pel Consell de Govern o perla Comissió Tècnica es consideren també coma permesos, però quedaran limitats a una ampliació d'espais màxima d'un 1O% de la superfície actualment emprada o de l'aprovada al projecte; una disposició derogatòria, que deroga les disposicions de rang igual o inferior que s'oposin a la norma, la contradiguin o siguin incompatibles amb el que disposa; una disposició final, que estableix l'entrada en vigor del Decret llei l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i un annex, que descriu les activitats principals i complementàries.

Més informació ...
Documents