Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple aprova una moció de MÉS per Menorca relativa a autogovern de les Illes Balears

3 de marzo de 2020

Aborda competències relativa a recursos hídrics, policia autonòmica i domini públic marítimo-terrestre.

Al tercer punt de l’ordre del dia de la sessió del Ple del Parlament de les Illes Balears s’ha substanciat el debat i la votació una moció del Grup Mixt-MÉS per Menorca, relativa a autogovern de les Illes Balears, la qual ha estat APROVADA, amb votació separada per punts,  amb el resultat següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a encomanar els informes jurídics, econòmics i tècnics necessaris per a avaluar les condicions per transferir o delegar la gestió dels recursos hídrics als consells insulars, de manera que estiguin llestos dins el primer trimestre de 2021, per tal que es puguin estudiar i debatre en el marc de la Comissió Tècnica Interinsular. (Amb esmena transaccionada conjunta dels grups Socialista, Unidas Podemos i MÉSxMallorca).

APROVAT per 39 vots a favor (Socialista, Unidas Podemos, MÉSxMallorca, El Pi, Cs, Mixt), 3 en contra (VOX), 15 abstencions (Popular).

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a donar compliment a la disposició addicional 2a de la Llei 11/2017, de modificació de la Llei de coordinació de policies locals i urgir l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears a acabar i fer pública la proposta de model de cos de policia autonòmica, que caldria haver presentat el desembre de 2018.

APROVAT per 34 vots a favor (Socialista, Unidas Podemos, MÉSxMallorca, El Pi, Mixt) i 23 en contra (Cs, VOX, Popular).

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a plantejar formalment al Govern de l’Estat la voluntat d’assumir l’exercici de les funcions i els serveis inherents a la competència executiva de gestió del domini públic marítimo-terrestre que l’article 32.17 de l’Estatut d’Autonomia atribueix com a pròpia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. A aquest fi, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a convocar la ponència tècnica bilateral que ha de determinar el traspàs dels mitjans personals, financers i materials afectes al traspàs de que es tracta per tal que el Ple de la Comissió Mixta de Transferències de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el ratifiqui i l’acordi com a proposta al Govern de l’Estat. (Amb esmena conjunta dels grups Socialista, Unidas Podemos i MÉSxMallorca).

APROVAT per 54 vots a favor i 3 en contra (VOX).

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada per Josep Castells (Mixt-MÉSxMenorca). 

El Grup Parlamentari Popular ha registrat una esmena la qual, defensada pel diputat Sebastià Sagreras, no ha estat acceptada pel grup proposant.

Els grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca han presentat conjuntament tres esmenes, les quals, defensades pels parlamentaris: Mercedes Garrido, Pablo Jiménez i Miquel Ensenyat, han estat acceptades i incorporades a la votació final, amb els aclariments següents: la primera ha estat acceptada amb una transacció, la segona ha estat retirada, i la tercera ha estat acceptada. 

Al torn de fixació de posicions han intervingut: Maxo Benalal (Ciudadanos), Idoia Ribas (VOX) i Josep Melià (El Pi-Propotsa per les Illes Balears).