Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

No es pren en consideració la proposta de derogació de la Llei de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears

3 de marzo de 2020

Per tant, la iniciativa legislativa no continuarà amb la tramitació parlamentària.

Al quart i darrer punt de l’ordre del dia de la sessió plenària el Parlament no ha pres en consideració una Proposició de llei, presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, de derogació de la Llei 2/2018, de 13 d'abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears  per 35 vots en contra (Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉSxMallorca, El Pi, Mixt-MÉSxMenorca, Socialista), 3 vots a favor (VOX) i 14 abstencions (Popular). Per tant, la iniciativa no continuarà la tramitació parlamentària.

Intervencions

Per a la defensa de la iniciativa ha intervingut el diputat Sergio Rodríguez.

A continuació, en torn en contra, ho han fet, Esperança Sans (Unidas Podemos), Patricia Guasp (Ciudadanos), Joan Mas (MÉSxMallorca), Lina Pons (El Pi), Patricia Font (Mixt-MÉSxMenorca) i Sílvia Cano (Socialista).

Finalment, al torn de fixació de posicions dels grups que no han intervingut ni a favor ni en contra ha intervingut Juan Manuel Lafuente (Popular).

Contingut de la iniciativa

La proposició de llei, després de l’exposició de motius, conté un article únic, amb una disposició derogatòria de la Llei 2/2018, de 13 d'abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears.