Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta els consells insulars a personar-se en els casos judicials oberts que impliquin explotació sexual a menors tutelats

10 de marzo de 2020

És un dels punts aprovats d’una moció del Grup Popular relativa als mecanismes de control dels menors en els centres de menors gestionats pel Govern. La resta han estat rebutjats.

Al tercer punt de l’ordre del dia de la sessió del Ple del Parlament de les Illes Balears s’ha substanciat el debat i la votació una moció del Grup Popular, relativa a política general duta a terme pel que fa als mecanismes de control dels menors en els centres de menors gestionats pel Govern, la qual ha estat REBUTJADA, amb votació separada per punts, amb el resultat següent: 

Primer.- El Parlament de les Illes Balears insta el Consell Insular de Mallorca a donar suport i constituir la Comissió d'investigació sol·licitada pels grups del Consell C's, el Pi i Partit Popular.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podem, Socialista) i 26 a favor (Popular, Cs, VOX, El Pi).

Segon.- El Parlament de les Illes Balears insta la presidenta del Govern de les Illes Balears que, en virtut de les competències que li atorga l'article 56.1 de l'estatut d'Autonomia, cessi immediatament la consellera d'Afers Socials i Esports, Sra. Fina Santiago, i la resta del seu equip després de la seva negligència i obscurantisme en la gestió dels casos d'explotació sexual a menors tant tutelades com en "guarda", coneguts des de la seva direcció general de Menors des de 2017, és a dir, feia tres anys.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podem, Socialista) i 23 a favor (Popular, Cs, VOX) i 3 abstencions (El Pi).

Tercer.- El parlament de les Illes Balears insta el Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears a personar-se en els casos judicials oberts que impliquin explotació sexual a menors tutelats/des.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podem, Socialista) i 26 a favor (Popular, Cs, VOX, El Pi).

Quart.- El Parlament de les Illes Balears insta els consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera a personar-se en els casos judicials oberts que impliquin explotació sexual a menors tutelats/des.

Aprovat per 54 vots a favor (MÉSxMallorca, Unidas Podem, Socialista, Popoular, Cs, VOX, El Pi) i 3 abstencions (Mixt).

Cinquè.- El Parlament de les Illes Balears constata que ha mancat planificació i execució de mesures efectives destinades a la lluita contra l'explotació sexual de menors a les nostres illes i insta el Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en un termini màxim de tres mesos, a:

    1. a) Dissenyar i implementar una diagnosi acurada sobre el tràfic de nines i nins amb fins d'explotació sexual a les nostres illes.
    2. b) Realitzar un estudi sobre les necessitats de les nines i nins víctimes d'explotació sexual detectades.
    3. c) Confeccionar un programa de formació específica i especialitzada sobre explotació sexual infantil adreçat a totes les institucions i entitats que treballin directament amb menors i especialment als educadors dels centres tant propis com concertats de l'IMAS i dels centres de la Fundació S'Estel.
    4. d) Finançar i implantar itineraris integrals de projectes de recuperació psicològica i d'inserció social per a les nines i nins víctimes d'explotació sexual.

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podem, Socialista) i 27 a favor (Popular, Cs, VOX, El Pi).

Sisè.- El Parlament de les Illes Balears exigeix al Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears que faci entrega de tota la documentació sol·licitada com les actes de les reunions, des de 2017, de la Mesa de coordinació entre la Direcció General d'Infància i Adolescència i l'IMAS en un termini màxim de deu dies.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podem, Socialista) i 26 a favor (Popular, Cs, VOX, El Pi).

Setè.- Després del coneixement de 14 nous casos de no-retorn, als darrers mesos, als centres de la Fundació S'Estel, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears a reforçar i millorar tant les mesures de seguretat com el control dels interns i les internes dels centres esmentats per evitar tant les agressions a treballadors com les fugides, i que es redueixin els no-retorns.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podem, Socialista) i 26 a favor (Popular, Cs, VOX, El Pi).

Vuitè.- El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de la creació d´una comisió d´investigació no permanent, eina prevista en el Reglament del Parlament de les Illes Balears (articles 57 i següents), envers als menors que es troben sota la responsabilitat de la Administració i, que hagin estat víctimes de conductes sexuals inapropiades, explotació sexual i abusos sexuals. (Esmena d’addició d’un punt nou per part de GP Ciudadanos).

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podem, Socialista) i 26 a favor (Popular, Cs, VOX, El Pi).

Novè.- El Parlament insta al Govern a dur a terme, durant l´exercici pressupostari 2020, les modificacions de crèdits per dotar les partides econòmiques necessàries per proveir a la Fundació Institut Socieducatiu S´Estel, per dur a terme les actuacions, serveis, reformes i, qualsevol altre mesura, en virtut de les conclusions de les comissions tècniques i d´investigació en relació als menors que es troben sota la responsabilitat de l´Administració, envers les conductes sexuals inapropiades, l´explotació sexual i abusos sexuals.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podem, Socialista) i 26 a favor (Popular, Cs, VOX, El Pi). (Esmena d’addició d’un punt nou per part de GP Ciudadanos).

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada per Margalida Durán (Popular). 

Els grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, han presentat dues esmenes les quals, defensades pels parlamentaris Irantzu Fernández, Cristina Mayor i Joana Aina Campomar NO han estat acceptades pel grup proposant.

Per la seva part, el Grup Parlamentari Ciudadanos, també havia registrat dues esmenes les quals, defensades pel diputat Juan Manuel Gómez, les quals SÍ han estat acceptades pel grup proposant i, per tant, incorporades a la votació final.

Al torn de fixació de posicions han intervingut: Idoia Ribas (VOX-Actua Baleares), Lina Pons (El Pi-Propotsa per les Illes Balears) i Silvia Tur (Mixt-GentxFormentera).