Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple pren en consideració la iniciativa de modificar la durada del mandat del defensor de la ciutadania de l'Ajuntament de Palma

10 de marzo de 2020

Al quart i darrer punt de l’ordre del dia de la sessió plenària el Parlament ha pres en consideració una Proposició de llei, presentada per l’Ajuntament de Palma, de modificació de l’article 51 de la Llei de capitalitat de Palma respecte de la durada del mandat del defensor o de la defensora de la Ciutadania. La iniciativa s’ha pres en consideració per unanimitat.

Intervencions

Per a fer la presentació de la proposta i la seva defensa ha intervingut el batle de l’Ajuntament de Palma José Hila.

A favor de la iniciativa han intervingut tots els portaveus dels grups parlamentaris: Antoni Fuster (Popular), Antònia Martín (Unidas Podemos), Marc Pérez-Ribas (Ciudadanos), Sergio Rodríguez (VOX), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Josep Castells (Mixt-MÉSxMenorca) i Joan Ferrer (Socialista). 

Contingut de la iniciativa

L'article 51 de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma determina que el mandat del Defensor o de la Defensora de la Ciutadania ha de durar fins a cent dies després de la constitució del consistori següent. Aleshores, el Ple de l'Ajuntament va acordar la iniciativa per modificar aquest article amb el redactat següent:

El Defensor o la Defensora de la Ciutadania només pot cessar en el càrrec, abans de finalitzar-ne el mandat, en els supòsits següents:

a) Per la seva pròpia dimissió.

b) Per inhabilitació o incapacitat declarada per resolució ferma.

c) Per pèrdua de la condició de veí o veïna de Palma.

d) Per condemna per delicte dolós en sentència judicial ferma.

e) Per negligència manifesta en l'exercici del seu càrrec, apreciada pel Ple de l'Ajuntament de Palma amb la mateixa majoria qualificada emprada per al seu nomenament, una vegada s'hagi conclòs l'oportú expedient contradictori i s'hagi complimentat degudament el tràmit d'audiència a les persones interessades.

 f) Per defunció.

Més informació ...