Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament rebutja les esmenes en contra de la suspensió del CES

11 de diciembre de 2012

El plenari no ha admès les dues esmenes a la totalitat presentades pels grups a l'oposició al Projecte de llei de suspensió del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES).

El Ple del Parlament ha rebutjat amb els vots en contra del Grup Parlamentari Popular les dues esmenes a la totalitat presentades al Projecte de llei pel qual se suspèn la vigència de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i el seu funcionament. Després d’aquesta votació el projecte de llei continuarà la seva tramitació parlamentària en ponència i comissió.

L’esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, que ha estat defensada pel diputat Nel Martí, ha proposat la devolució del projecte de llei, perquè “el seu contingut és contrari a la voluntat de l’Estatut d’Autonomia de donar veu a la societat civil organitzada a través d’un l’òrgan col·legiat de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica i social”.

Per la seva part, l’esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari Socialista, que ha estat defensada per la diputada Joana Barceló, proposa un text alternatiu “pel qual se suspenen determinades contractactions de serveis i òrgans que suposen duplicitat en l’acció del Govern de la CAIB.  El text alternatiu s’estructura en un article únic, pel qual es remouen els alts càrrecs que amb un únic contingut polític no tenen cap funció específica que no pugui ser exercida pels consells insulars i pels ajuntaments; així com es regula impossibilitar les contractacions externes de serveis per assessoraments que poden ser realitzades pels empleats de l’Administració pública de la comunitat autònoma, de manera especial evitant totes les duplicitats d’assessorament jurídic que s’estan produint en la reordenació del sector públic atesa la pròpia existència de l’Oficina de Control Pressupostari”. També es proposa que “des de l’entrada en vigor d’aquesta llei totes les funcions que corresponen al delegat o a la delegada territorial del Govern de les Illes Balears a Formentera seran exercides pel Consell Insular de Formentera”.

En torn en contra de les esmenes formulades, ha intervingut la diputada popular Margarita Prohens, qui ha argumentat el vot en contra a les esmenes del seu grup atès el compromís amb el control de les despeses i l’eliminació de duplicitats.

Contingut del projecte de llei

D’acord amb el que estableix la iniciativa legislativa, se suspèn la vigència, amb caràcter indefinit, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES), en aplicació del pla per a l’equilibri econòmic per complir amb els objectius de dèficit fixat per l’Estat.

El projecte de llei determina el cessament del president i de la resta de membres del CES, així com de la secretària general, aquesta darrera una vegada hagi conclòs la liquidació dels drets i les obligacions de l’òrgan.

Pel que fa als funcionaris de carrera que presten serveis en el CES, el projecte de llei estableix que passaran a dependre funcionalment de l’òrgan superior de la conselleria a la qual s’adscriu temporalment el seu lloc de treball i conservaran les característiques de provisió i retributives mentre en mantingui la titularitat.

En el moment que s’aixequi la suspensió de la Llei 10/2000, com també del seu funcionament, i de les normes que la despleguen, el personal funcionari que mantingui la titularitat dels llocs de feina esmentats d’acord amb la normativa de funció pública tornarà a dependre funcionalment de la presidència del Consell.