Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple valida les modificacions al Decret Llei de sancions als taxis il·legals

22 de enero de 2013

Avui el Ple del Parlament de les Illes Balears ha validat el Decret Llei 12/2012, de 14 de desembre, que modifica el Decret Llei 6/2012, de 8 de juny, de mesures urgents sobre el règim sancionador en matèria de transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

L’objectiu d’aquesta modificació és evitar que les empreses de lloguer de cotxes establertes legalment es puguin veure perjudicades econòmicament quan el servei il·legal de transport es presti amb un vehicle de la seva propietat llogat per un tercer. D’aquesta manera, l’empresa propietària del vehicle no haurà de respondre de manera solidària de l’activitat irregular, com fins ara passava.

La disposició legal modifica els apartats a) i b) del punt 1 de l’article, que identifica els responsables de les infraccions:

a) Els conductors i els propietaris dels vehicles amb els quals es presti el transport, llevat que acreditin que no han intervingut en els fets que s’imputen.

b) Les persones titulars de qualsevol tipus de dret d’ús i gaudi sobre el vehicle amb el qual es presti el transport, llevat que acreditin que no han intervingut en els que s’imputen.

Finalment s’afegeix un nou paràgraf a l’article 7.1 que queda redactat de la manera següent:

En el cas que el vehicle sigui d’una empresa d’arrendament de vehicles sense conductor i així consti en el permís de circulació o la documentació que l’administració competent en matèria de trànsit i circulació viària consideri equivalent, el vehicle no s’ha d’immobilitzar, sinó que els serveis d’inspecció, els agents de vigilància del transport per carretera o els policies locals, en l’àmbit de les competències pròpies, han de retenir el vehicle i, en un termini de vint-i-quatre hores, comunicar-ho a l’empresa de lloguer propietària del vehicle perquè el retiri.

La defensa del contingut de la iniciativa legislativa l’ha realitzada Gabriel Company, conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears.      

En torn a favor del decret ha intervingut la portaveu del Grup Parlamentari Popular María Virtudes Marí, mentre que Antoni Alorda (PSM-IV-Entesa i Més per Menorca) i Xico Tarrés (Socialista) han manifestat la intenció d’abstenir-se. 

Finalment, el decret llei ha estat validat per 31 vots a favor (Popular i  Socialista) i 23 abstencions (PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, Socialista i Margalida Font).

S'ha sol·licitat la tramitació del decret com a projecte de llei, que ha resultat rebutjada per 31 vots en contra (PP) i 23 vots a favor (PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, Socialista i Margalida Font).

Cal recordar que el Decret Llei 6/2012, de 8 de juny, que avui ha estat modificat, fou validat pel Ple del Parlament el passat 19 de juny, per 53 vots a favor (Popular, Socialista i diputats no adscrits) i 5 abstencions (PSM-IV-Entesa i Més per Menorca), amb la intenció de tenir un instrument normatiu que ajudi a eradicar la creixent oferta il·legal de taxis no autoritzats a les Illes Balears, molt especialment a Eivissa. Les multes poden arribar fins als 12.000 euros.