Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern a elaborar un pla estratègic de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca

5 de febrero de 2013

També reconeix l’esforç que fan totes les persones professionals de l’àmbit sanitari, esforç que atenua les contínues reduccions i retallades que s’estan aplicant.

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat per unanimitat un dels sis punts de la moció presentada pel Grup Parlamentari Socialista relativa a política general sanitària. El punt aprovat (núm. 3) fa referència a instar el Govern de les Illes Balears a elaborar un pla estratègic 2013-2015 de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca, que en defineixi l'orientació, els objectius, indicadors i els mecanismes d’avaluació i d’incentivació per objectius, amb la col·laboració dels professionals sanitaris i les seves organitzacions.

A més, el Ple també ha aprovat un punt de l’esmena d’addició formulada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, que reconeix l’esforç que fan totes les persones professionals de l’àmbit sanitari, esforç que atenua les contínues reduccions i retallades que s’estan aplicant

La resta del contingut de la iniciativa, que ha estat defensada pel diputat  Vicenç Thomàs,  ha estat rebutjada per 33 vots en contra (Popular) i 23 vots a favor (Socialista, PSM-IV-Entesa i Més per Menorca i diputats no adscrits).

En torn a favor de la moció s’hi ha manifestat Fina Santiago, del GP PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, qui també ha defensat una esmena d'addició de dos punts a la moció. El primer proposava que el Parlament constatàs que "els continus canvis produïts a la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social no han estat beneficiosos per al sistema sanitari de la comunitat autònoma"; mentre que el segon constatava l’esforç que fan totes les persones professionals de l’àmbit sanitari i que aquest esforç atenua les contínues reduccions i retallades que s’estan aplicant. L’esmena ha estat acceptada pel grup proposant Socialista.

En torn en contra ha intervingut la diputada Catalina Palau (Popular), qui s’ha manifestat en contra de la totalitat de la moció, a excepció dels punts de la moció i de l’esmena esmentats que han estat aprovats per unanimitat de tots els grups.

Més informació ...