Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple ha debatut i votat dues iniciatives relatives a la política lingüística del Govern

5 de febrero de 2013

La moció relativa al decret de mínims, defensada pel GP PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, ha estat rebutjada en la seva totalitat. Pel que fa a la presentada pel GP Socialista, s’ha assolit consens en alguns punts.

El Ple del Parlament ha debatut i votat dues mocions relatives a la política lingüística del Govern de les Illes Balears.

La primera, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca i relativa al Decret de Mínims, ha estat rebutjada en la seva totalitat per 24 vots a favor (PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, Socialista i diputats no adscrits) i 34 vots en contra (Popular).

El contingut de la iniciativa, defensada pel diputat Antoni Alorda, s’estructurava en 14 punts (vegeu document adjunt). 

En torn de fixacions de posicions, pel Grup Parlamentari Socialista, ha intervingut Cristina Rita, qui s’ha manifestat a favor de la moció; mentre que, pel Grup Parlamentari Popular, Ana María Aguiló, ha expressat el rebuig del seu grup a la totalitat del contingut de la moció.

---

Tot seguit s’ha procedit al debat d'una segona moció presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política lingüística. El contingut s'enumerava en deu punts (vegeu document adjunt) i n'ha exercit la defensa la diputada Esperança Marí.

En torn de fixacions de posicions han intervingut, pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, Nel Martí i, pel Grup Parlamentari Popular, Fernando Rubio.

Finalitzat el debat s’ha arribat al consens i a l’aprovació per assentiment dels punts següents:

1. El Parlament de les Illes Balears es reafirma en allò que diu l’Estatut d’Autonomia en matèria de regulació de l’ús de les llengües oficials de les Illes Balears, així com dels valors que la llei que regula la nostra autonomia política els confereix.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a aplicar allò que preveu l'article 4.3 de l’Estatut d’Autonomia, que diu : “les institucions de les Illes Balears garantiran l’ús normal i oficial dels dos idiomes, prendran les mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement i crearan les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears”.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a complir amb el principi internacional de disponibilitat lingüística, que reconeix plenament el dret dels ciutadans a ser atesos en la llengua oficial que desitgin.

Els dos punts següents també han estat aprovats per assentiment de tots els grups parlamentaris, però amb modificacions respecte de l’original:

4. El Parlament de les Illes Balears es reafirma en el principi legal que constitueix un objectiu polític aconseguir que tothom conegui, en acabar l’escolarització, les dues llengües oficials, el català i el castellà, en el sentit que preveu l'article 20, títol II, de la Llei de normalització lingüística -“El Govern ha d’adoptar les disposicions necessàries encaminades a garantir que els escolars de les Illes Balears, qualsevol que sigui la seva llengua habitual en iniciar l’ensenyament, puguin utilitzar normalment i correctament el català i el castellà al final de període d’escolaritat obligatòria”- i que tengui un grau adequat de competència en llengua anglesa. (text definitiu, modificat de l’original)

6. El Parlament de les Illes Balears constata que tenim un percentatge elevat d’estudiants d’origen immigrat i per aquest motiu insta el Govern de les Illes Balears a establir els mecanismes necessaris perquè aquests alumnes nouvinguts es puguin incorporar de manera adequada al nostre sistema educatiu. (text definitiu, modificat de l’original)

La resta dels punts (3, 5, 7, 8 i 9) han estat rebutjats per 24 vots a favor (PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, Socialista i diputats no adscrits) i 33 vots en contra (Popular).