Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament constata que la promoció turística és pròpia dels consells insulars

7 de mayo de 2013

La resta dels punts de la moció socialista relativa a política de promoció turística a Eivissa han estat rebutjats. Les dues esmenes presentades pel Grup Popular no han estat admeses pel grup proposant.

Durant la sessió plenària del Parlament celebrada avui matí, el Grup Parlamentari Socialista ha defensat una moció relativa a política de promoció turística a Eivissa que ha estat majoritàriament REBUTJADA per 32 vots en contra (Popular) i 24 a favor (MÉS, Socialista i Margalida Font). Només el primer punt de la iniciativa, que insta a constatar que l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears estableix que la promoció turística és pròpia dels consells insulars, ha estat APROVAT per unanimitat.

Contingut de la moció i debat.

El diputat Xico Tarrès ha exposat el contingut de la iniciativa que, estructurada en sis punts, proposava que el Parlament aprovàs el següent contingut:

1. El Parlament de les Illes Balears constata que l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears estableix a l’article 70 que és competència pròpia dels consells insulars, entre d’altres, la promoció turística.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a iniciar de manera immediata la negociació d’un calendari per al traspàs de la competència de promoció turística als consells insulars que la vulguin rebre.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a fer efectiu el traspàs de la competència en promoció turística durant la present legislatura.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a recuperar els convenis de finançament d’accions en promoció turística amb els consells insulars, destinant la quantitat proporcional que s’acordi sobre el total del pressupost de la Conselleria de Turisme en aquesta matèria, mentre no es faci efectiu el traspàs de la competència en promoció turística.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a vetllar perquè hi hagi un únic estand de promoció turística de l’illa d’Eivissa a les fires turístiques, i que aquest estigui sota la supervisió del Consell d’Eivissa, mentre no es faci efectiu el traspàs de la competència de promoció turística.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a fer una promoció equitativa entre les illes d'Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca, per tal que rebin la mateixa atenció i recursos econòmics sense promocions específiques que genera desequilibris entre illes i entre municipis.

El Grup Parlamentari Popular ha presentat dues esmenes que proposaven la modificació de cinc dels sis punts de la moció socialista, que no han estat admeses pel grup proposant.

El diputat popular Vicent Serra ha proposat la substitució dels punts 2 i 3 pel següent:

El Parlament de les Illes Balears felicita el Govern de les Illes Balears i els consells insulars per haver acordat, a la Conferència de Presidents del passat 29 d'abril de 2013, iniciar de manera immediata el procés de transferència als consells insulars de la competència de promoció turística que s'haurà de materialitzar aquesta legislatura.

I també la substitució dels punts 4, 5 i 6 pel següent:

El Parlament de les Illes Balears insta la Comissió Mixta Govern-Consells Insulars de Transferències a decidir la quantia proporcional a transferir sobre el total del pressupost de la Conselleria de Turisme en matèria de promoció turística, la qual cosa implicarà que cada consell insular exercirà aquesta competència en la forma que consideri més adequada per a la seva illa i per als seus municipis.

En torn de fixació de posicions, pel Grup Parlamentari MÉS, ha intervingut David Abril, qui s’ha manifestat a favor de la iniciativa socialista.

Més informació ...