Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple rebutja la devolució del Projecte de llei audiovisual de les Illes Balears

7 de mayo de 2013

Rebutjades les dues esmenes de totalitat de devolució presentades pels Grups Socialista i MÉS. El Projecte de llei pot continuar la seva tramitació parlamentària. La iniciativa legislativa regula l’activitat audiovisual de la comunitat autònoma i s’hi articulen tot un seguit d’accions institucionals. Igualment, pretén desenvolupar la normativa estatal bàsica aprovada darrerament.

A la sessió plenària ordinària celebrada avui matí, han tengut lloc el debat i la votació de les esmenes a la totalitat de devolució presentades al Projecte de llei audiovisual de les Illes Balears pels Grups Parlamentaris MÉS i Socialista, que han estat REBUTJADES per 31 vots en contra (Popular) i 24 vots a favor (Socialista, MÉS i Margalida Font).

Ara, el Projecte de llei continuarà la tramitació parlamentària a la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, on es debatran i votaran les esmenes parcials presentades i s'elaborarà un dictamen, que serà també serà debatut i votat durant una sessió plenària que, finalment, aprovarà o rebutjarà el Projecte de llei audiovisual de les Illes Balears.

Debat de les esmenes

En primer lloc, Nel Martí ha defensat l’esmena presentada pel Grup Parlamentari MÉS perquè el projecte "no respon a la realitat cultural i territorial de les Illes ni a les espectatives del sector audiovisual de la comunitat autònoma".

En segon lloc, la defensa de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari Socialista, ha estat exercida per Cosme Bonet. El contingut de la inciativa de rebuig socialista es justifica en el fet que "el text proposat per a la regulació del sector audiovisual contempla algunes de les reivindicacions més importants del sector, però no totes i no cobreix les seves expectatives; per altra banda, s'incorporen tot un seguit de canvis a la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, que no haurien de ser regulats dins una nova llei pensada per al sector audiovisual especialment per al suport d'un sector productiu emergent. Inclou, a més, aspectes de la regulació general per mitjans de comunicació que no podem compartir i que entenem que fins i tot poden no concordar amb el que disposa l'Estatut d'Autonomia. Tot plegat fa que aquesta llei per obtenir un ampli suport hauria de ser revisada globalment i presentada amb una nova redacció en el sentit abans expressat".

El Govern ha obert una qüestió incidental amb el vicepresident i conseller de Presidència, Antonio Gómez.  

En torn en contra de les esmenes, ha intervingut Margarita Prohens del Grup Parlamentari Popular, qui ha donat suport a la iniciativa legislativa.

Resum del contingut del projecte de llei

Segons el contingut del projecte de llei, la norma té per objecte regular la comunicació audiovisual en l’àmbit competencial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, establir les principals línies d’acció institucional encaminades al foment de l’activitat audiovisual i regular l’organització autonòmica en matèria audiovisual.

La Filmoteca Balear s’encarregarà de dur a terme la coordinació per a la recuperació, conservació, documentació, promoció i difusió del patrimoni audiovisual de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de les arts de la imatge en general, sense perjudici de les competències pròpies dels consells insulars.

L’Illes Balears Film Comission té com a objectiu principal facilitar a les productores nacionals i internacionals tota la informació que necessitin per a la realització de rodatges en qualsevol lloc del territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Es pretén reduir les càrregues administratives en el desenvolupament de l’activitat audiovisual en l’àmbit territorial de les Illes Balears. Així també homogeneïtzarà les taxes i terminis per a l’obtenció de permisos i llicències per a rodatges a les diferents illes i municipis de les Illes Balears.

Es crea un sistema d’incentius per promoure el desenvolupament i la dinamització de l’activitat audiovisual a la comunitat autònoma de les Illes Balears, els quals poden ser: aportacions en espècie, incentius i bonificacions fiscal, finançament cinematogràfic i audiovisual, foment i coordinació de les activitats d’investigació i formació relatives al sector audiovisual, foment de la promoció exterior del sector audiovisual balear.

Es vetllarà perquè, en tot cas, els enregistraments que es duguin a terme en el territori de les Illes Balears siguin respectuosos amb el medi ambient. Es fomentaran les produccions audiovisuals que, mitjançant l’ús de mesures d’eficiència energètica i les noves tecnologies, comportin una despesa energètica menor.

Finalment, la Disposició final primera modifica la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per adaptar-la a la normativa estatal, i regular el supòsit de vacant en la Direcció General de l’Ens Públic, mentre no sigui elegit pel Parlament per una majoria de dos terços.

Així, el Projecte de llei preveu que la gestió del servei públic es pot dur a terme per mitjà d’empreses públiques que adopten la forma de societat anònima i que han d’actuar com a societats filials de l’Ens. També es pot dur a terme la gestió del servei públic mitjançant la gestió indirecta o la col·laboració publico-privada. Així mateix, la Comunitat Autònoma pot acordar transformar la gestió directa del servei en gestió indirecta, mitjançant l’alienació de la titularitat de l’entitat prestadora del servei que es farà conformement als principis de publicitat, transparència i concurrència, així com no discriminació i igualtat de tracte. La Comunitat Autònoma pot transferir, una vegada transformada en llicència audiovisual, l’habilitació per prestar el servei d’acord amb el procediment específic establert normativament.

En el cas de vacant en la Direcció General de l’Ens, el Projecte de Llei preveu el següent: “Si es produeix una vacant en la Direcció General de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, mentre no sigui coberta la vacant esmentada conformement a l’article 15 d’aquesta Llei, les seves funcions han de ser assumides de manera transitòria pel membre que sigui escollit pel Consell de Direcció de l’Ens entre els seus components per majoria simple. En el supòsit que no hi hagi acord, serà coberta de manera transitòria pel membre del Consell de Direcció de l’Ens de més antiguitat i edat, per aquest ordre, entre els seus components”.