Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern a treballar intensament per fer efectives les inversions estatutàries reconegudes a l'Estatut d'Autonomia

21 de mayo de 2013

També ha aprovat instar el Govern a no acceptar cap nou model de finançament que no garanteixi que les Illes Balears se situaran, com a mínim, a la mitjana de les comunitats autònomes en matèria de finançament; i a treballar intensament per tal d'evitar que els pressuposts generals de l'Estat corresponents a 2014 no tornin a ubicar les Illes Balears a la cua de les comunitats autònomes en inversions.

Durant la sessió plenària del Parlament celebrada avui matí, el Grup Parlamentari Socialista ha defensat una moció relativa a política general en matèria de finançament autonòmic. La iniciativa, defensada pel diputat Marc Pons, ha estat estructurada en cinc punts, dels quals han estat aprovats, per 52 vots a favor (Popular, Socialista i diputats no ascrits) i 5 abstencions (MÉS) els següents:

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a no acceptar cap nou model de finançament que no garanteixi que les Illes Balears se situaran, com a mínim, a la mitjana de les comunitats autònomes en matèria de finançament.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a treballar intensament per fer efectives les inversions estatutàries reconegudes a l'Estatut d'Autonomia.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a treballar intensament per tal d'evitar que els pressuposts generals de l'Estat corresponents a 2014 no tornin a ubicar les Illes Balears a la cua de les comunitats autònomes en inversions.

La resta dels punts han estat rebutjats per 32 vots en contra (Popular), 20 vots a favor (Socialista i diputats no adscrits) i 5 abstencions (MÉS). Els dos punts no aprovats són els següents:

1. El Parlament de les Illes Balears acorda constituir una comissió parlamentària no permanent, amb participació dels grups parlamentaris així com de representants d'entitats i experts de les Illes Balears que tindrà per finalitat l'estudi i l'elaboració d'una proposició de llei per al nou règim especial de les Illes Balears, que serà tramesa al Congrés de Diputats, per al seu debat i aprovació, si n'és el cas.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat i el Govern de les Illes Balears a fer efectives, en el termini de tres mesos, les inversions en carreteres per a les Illes Balears compromeses als pressuposts generals de l'Estat per a 2013.

El Grup Parlamentari MÉS ha presentat dues esmenes d’addició als punts de la moció, que han estat defensades pel parlamentari David Abril, i que no han estat acceptats pel grup proposant:

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a defensar davant el Govern de l'Estat la supressió del fons de suficiència autonòmic i l'increment de la capacitat normativa i estructures pròpies en matèria de recaptació d'imposts.

7. El Parlament de les Illes Balears es manifesta en favor del Concert Econòmic Solidari com la fórmula més òptima per assegurar un finançament just per a lesnostres Illes.

En torn de fixació de posicions, pel Grup Parlamentari Popular, ha intervingut Francisco Mercadal, qui ha formulat esmenes in voce per a cada un dels punts de la moció socialista, que han estat rebutjades pel grup proposant.

Finalment, el conseller d'Hisenda i Pressuposts del Govern, José Vicente Marí, ha obert un torn incidental i ha participat en el debat de la moció socialista.

 

Més informació ...
Documents