Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern a continuar amb les reunions amb els ajuntaments relacionats amb el corredor ferroviari Manacor-Artà

28 de mayo de 2013

Els altres punts de la moció socialista i les esmenes formulades pel Grup MÉS han estat rebutjats.

A la sessió plenària del Parlament celebrada avui matí, el Grup Parlamentari Socialista ha defensat una moció relativa a política del Govern en matèria ferroviària. 

Gràcies a l'acord d'una esmena in voce formulada pel Grup Parlamentari Popular al punt núm. 3, aquest ha estat aprovat per unanimitat amb la redacció nova següent:

El Parlament de les Illes Balears sol·licita al Govern de les Illes Balears que continuï mantenint les reunions amb els ajuntaments relacionats amb el corredor ferroviari Manacor-Artà per tractar la seva situació.

La resta dels punts, incloses les esmenes formulades pel Grup Parlamentari MÉS, han estat rebutjats per 31 vots en contra (Popular) i 23 a favor (Socialista, MÉS i diputats no adscrits).

Durant el debat, el diputat Cosme Bonet ha exposat el contingut de la iniciativa que, estructurada en tres punts, ha proposat que el Parlament aprovi els següents punts:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a deixar sense efecte l'acord del Consell de Govern de 19 d'abril sobre la resolució dels contractes referents a les obres ferroviàries del projecte Manacor-Artà.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que en base a les previsions del Pla d'infraestructures, transport i habitatge del Ministeri de Foment iniciï una negociació amb l'esmentat ministeri per tal de signar un nou conveni ferroviari que contempli la continuació de les obres de la línia Manacor-Artà, projectes d'electrificació i modernització de les línies existents.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a reunir-se immediatament amb els ajuntaments afectats per la línia ferroviària Manacor-Artà, així com amb les entitats ciutadanes i plataformes que han mostrat la seva preocupació per aquestes obres, per tal de conèixer de primera mà les seves demandes i reivindicacions (esmenat i aprovat amb nova redacció)

El Grup Parlamentari MÉS s’hi ha manifestat a favor i, també, ha presentat tres esmenes, que han estat defensades pel parlamentari Antoni Alorda i  acceptades pel grup proposant, malgrat que finalment no han estat aprovades durant la votació final.

S'ha proposat afegir al segon punt de l'acord: Així mateix, insta el Govern a incloure en el PITVI inversions a la resta d’illes.

I a tota la iniciativa, tres nous punts amb el següent redactat:

Quart.- El Parlament de les Illes Balears denuncia el greu incompliment del Govern de l’Estat de les seves obligacions d’inversió ferroviària a les Illes Balears. Enconseqüència, el Parlament insta el Govern de les Illes Balears a exigir el compliment de la normativa vigent, en especial l’Estatut i la llei de règim especial de les Illes Balears (llei 30/98, de 29 de juliol), així com els convenis signats, a fi de garantir la inversió ferroviària que correspon a les Illes Balears, acudint a la via judicial si fos precís.

Cinquè.- El Parlament de les Illes Balears lamenta que el Govern no hagi transmès cap proposta d’inversió ferroviària al Govern de l’Estat que permeti dar compliment a les previsions de la Disposició Transitòria Novena de l’Estatut. El Parlament insta al Govern a proposar d’immediat al Govern de l’Estat, entre d’altres inversions, els projectes d’electrificació de la línia ferroviària i la finalització de la línia Manacor-Artà al Govern de l’Estat com a inversions estatutàries."

Sisè.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a no disminuir les freqüències de les línies de tren de SFM.

En torn de fixació de posicions, pel Grup Parlamentari Popular, ha intervingut Carlos Luis Veramendi, qui ha manifestat el seu desacord amb els punts de la iniciativa i amb les esmenes formulades; ha proposat la modificació del punt núm. 3, el qual finalment ha estat aprovat per acord de tots els grups parlamentaris.

Més informació ...