Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament celebra tres sessions plenàries extraordinàries i valida tres decrets llei

2 de julio de 2013

Els tres decrets llei validats fan referència a les zones turístiques madures, a la mobilitat funcionarial i a la creació d'una xarxa hospitalària pública de Balears i la formalització de convenis singulars amb centres privats. Abans de la primera sessió plenària, s'ha reunit la Diputació Permanent que ha rebutjat la petició socialista de convocar una nova sessió plenària extraordinària.

Avui dimarts, el Parlament ha celebrat tres sessions plenàries extraordinàries, durant les quals s'han validat tres decrets llei que havien estat aprovats pel Consell de Govern de l'executiu autonòmic.

Durant la primera sessió, s'ha procedit al debat i a la votació del Decret Llei 1/2013, de 7 de juny, de mesures urgents de caràcter turístic i d'impuls de les zones turístiques madures. Segons el seu articulat, el decret té per objecte "impulsar urgentment l'activitat econòmica, la desestacionalització de l'oferta turística, el foment de la qualitat i la millora general de l'àmbit de les zones turístiques declarades madures i expressament la zona de la Platja de Palma, arran de la declaració com a zona turística madura feta en aquest decret llei".

El conseller de Turisme i Esports del Govern, Carlos Delgado, ha intervingut per fer l'exposició de les raons per les quals el decret llei ha estat promulgat.

En torn a favor de la iniciativa legislativa del Govern, ha intervingut Lourdes Bosch, del Grup Parlamentari Popular; mentre que en torn en contra s'han manifestat, pel Grup Parlamentari Socialista, Isabel Maria Oliver i pel Grup Parlamentari MÉS, David Abril.

Exhaurit el debat s'ha procedit a la votació, i ha quedat validat el decret legislatiu per 32 vots a favor (Popular), 24 vots en contra (Socialista, MÉS i Margalida Font) i 1 abstenció (Antoni Pastor). Amb els vots en contra del Grup Popular, s'ha rebutjat que el decret sigui tramitat com a projecte de llei.

Iniciada la segona sessió s'ha procedit al debat i a la votació del Decret Llei 2/2013, de 14 de juny, de mesures urgents en matèria de mobilitat intraadministrativa temporal de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que té per objecte "disposar de sistemes de mobilitat intraadministrativa temporal més àgils per poder assignar en cada moment els recursos humans de manera eficient segons les necessitats dels serveis que es produeixen de forma puntual o cíclica".

La consellera d'Administracions Públiques, Núria Riera, ha intervingut per fer l'exposició de les raons per les quals el decret llei ha estat promulgat.

En torn a favor de la iniciativa legislativa del Govern ha intervingut Fernando Rubio, del Grup Parlamentari Popular; mentre que en torn en contra s'han manifestat, pel Grup Parlamentari Socialista, Pilar Costa i pel Grup Parlamentari MÉS, Nel Martí.

Exhaurit el debat s'ha procedit a la votació, i ha quedat validat per 32 vots a favor (Popular) i 25 vots en contra (Socialista, MÉS i diputats no adscrits). Amb els vots en contra del Grup Popular, s'ha rebutjat que el decret sigui tramitat com a projecte de llei.

Finalment, la jornada de sessions plenàries ha conclòs amb el debat i la votació del Decret Llei 3/2013, de 14 de juny, de creació de la xarxa hospitalària pública de les Illes Balears i el procediment de vinculació de centres privats d'atenció especialitzada que, entre d'altres qüestions, crea una Xarxa Hospitalària Pública de Balears i possibilita al Servei de Salut la formalització de convenis singulars que permetin als centres privats d'atenció especialitzada vincular la totalitat dels seus serveis i prestacions a l'esmentada Xarxa.

El conseller de Salut, Martí Sansaloni, ha intervingut per fer l'exposició de les raons per les quals el decret llei ha estat promulgat.

En torn a favor de la iniciativa legislativa del Govern ha intervingut Catalina Palau, del Grup Parlamentari Popular; mentre que en torn en contra s'han manifestat, pel Grup Parlamentari Socialista, Vicenç Thomàs i pel Grup Parlamentari MÉS, Fina Santiago.

Exhaurit el debat s'ha procedit a la votació, i ha quedat validat el decret legislatiu per 33 vots a favor (Popular i Antoni Pastor) i 24 abstencions (Socialista, MÉS i Margalida Font). Amb els vots en contra del Grup Popular, s'ha rebutjat que sigui tramitat com a projecte de llei.