Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple aprova tres textos legislatius: de caça i pesca fluvial, de nuclis residencials sense xarxa de sanejament i de coordinació de policies locals

16 de julio de 2013

Avui matí, durant tres sessions plenàries extraordinàries, el Parlament ha aprovat tres nous textos legislatius. S'ha validat un decret llei (de noves edificacions en nuclis residencials sense xarxa de sanejament) i s'han aprovat dues lleis (la de caça i pesca fluvial i la de coordinació de policies locals). Abans del primer ple, s'ha reunit la Diputació Permanent que ha rebutjat la proposta de convocatòria d'una nova sessió plenària extraordinària, que havia estat sol·licitada a instància dels grups Socialista i MÉS.

Llei de caça i pesca fluvial

Durant la primera sessió, atès que s'ha produït una alteració de l'ordre del dia, s'ha  aprovat, amb la majoria dels vots del Grup Popular i amb l'acceptació d'algunes esmenes de l'oposició, el dictamen de la Proposició de llei presentada pel Consell de Mallorca, de modificació de la Llei 6/2006, de 12 d'abril, de caça i pesca fluvial, i modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i econòmicoadministratives.

La iniciativa legislativa fou exercida pel Consell de Mallorca i, després de la seva presa en consideració el passat dia 12 de març, avui s'han debatut les esmenes i els vots particulars dels portaveus dels diferents grups parlamentaris i dels diputats no adscrits: Margalida Font i Antoni Pastor (diputats no adscrits), Cosme Bonet (Socialista), Antoni Alorda (MÉS) i María Asunción Pons (Popular).

Els aspectes més rellevants que preveu la llei són la regulació de les proves i la certificació d’aptitud per a la pràctica cinegètica, així com d'elements obligatoris per a l'obtenció de la llicència de caça i les causes d'exempció de les proves; la certificació llicència de caça que serà vàlida per a tot el territori balear; l'augment de les sancions econòmiques per infraccions; i el fet que els refugis de fauna també podran obtenir la bonificació del 75% de la taxa que fins ara només es preveia per als vedats. També augmenta les superfícies mínimes per construir vedats, mentre que es mantenen les establertes pels refugis de fauna. A més, pretén recollir la possibilitat que, en les modalitats de caça sense armes de foc, els caçadors puguin anar acompanyats de menors de 14 anys, i la prohibició de disparar dins parcel·les d’hort i arbres fruiters en producció agrícola.

Decret llei per a nuclis sense xarxa sanejament

Durant la segona sessió, s'ha produït la validació del Decret llei 4/2013, de 21 de juny, de regulació provisional de les noves edificacions en nuclis residencials sense xarxa de sanejament, per 30 vots a favor (Popular), 18 en contra (Socialista i Margalida Font) i 1 abstenció (Antoni Pastor). No s'ha aprovat la seva tramitació com a projecte de llei per 30 vots en contra (Popular) i 19 a favor (Socialista i diputats no adscrits). 

L'exposició i la defensa del decret l'ha exercida Gabriel Company, conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears. En torn a favor, ha intervingut María Virtudes Marí (Popular), mentre que, en torn en contra, ho han fet Jaume Carbonero (Socialista) i Gabriel Barceló (MÉS).

El decret permet que en els sòls urbans d’ús predominantment residencial existents i que no disposin de xarxa de sanejament, es poden atorgar llicències d’edificació de nova planta per a ús residencial, així com els corresponents finals d’obra i les cèdules d’habitabilitat d’acord amb la normativa aplicable, sempre que hi concorrin una sèrie de requisits.

Llei de coordinació de policies locals

Ha finalitzat la jornada de sessions plenàries amb el debat i la votació del Projecte de llei de coordinació de policies locals de les Illes Balears, que també ha estat aprovat amb els vots de la majoria del Grup Parlamentari Popular, amb la incorporació d'una esmena del Grup Socialista, i amb els vots unànimes de deu articles.

Per a la defensa de les esmenes mantingudes han intervingut Pilar Costa (Socialista), Nel Martí (MÉS), Margalida Font i Antoni Pastor (diputats no adscrits). En torn en contra s'hi ha manifestat Fernando Rubio (Popular).

El Consell de Govern aprovà la presentació d’aquest projecte de llei al Parlament dia 22 de febrer de 2013, impulsat des de la Conselleria d'Administracions Públiques. La iniciativa legislativa té per objecte establir els criteris bàsics per coordinar l’actuació de les policies locals a l’àmbit territorial de la CAIB. Els objectius bàsics d’aquesta norma són: la formació i el perfeccionament dels membres dels cossos de policies locals; la integració dels policies locals en un projecte comú de seguretat pública mitjançant l’associació dels municipis per a la prestació de serveis conjunts de policia local; i la regulació de diferents aspectes relacionats amb el funcionament d’aquests cossos de seguretat.