Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple pren en consideració una proposició de llei de suport a la dona embarassada

8 d'octubre de 2013

La iniciativa legislativa, que continuarà els tràmits parlamentaris, ha estat exercida pel Grup Parlamentari Popular.

El Ple del Parlament ha pres en consideració per 31 vots a favor (GP Popular),  21 vots en contra (GP MÉS, GP Socialista i Margalida Font) i 1 abstenció (Antoni Pastor), una proposició de llei presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a crear una Llei per la qual s’estableix i regula una xarxa de suport a la dona embarassada.

La defensa de la iniciativa legislativa l’ha exercida la diputada popular María José Bauzá. En torn de fixació de posicions, han intervingut les parlamentàries Conxa Obrador (Socialista) i Fina Santiago (Popular), qui s’hi han expressat en contra.

Atès el resultat de la votació, la proposició de llei continuarà la seva tramitació parlamentària amb l’obertura d’un termini per a la presentació d’esmenes que podran ser a la totalitat de text alternatiu i/o parcials.

Contingut de la iniciativa legislativa

Segons consta a l'article primer, l’objectiu de la proposició de llei és “la configuració del marc jurídic d'actuació de la comunitat, en l'àmbit de la protecció i l'atenció social a la maternitat, que comprèn el disseny de mesures i actuacions dirigides a garantir i protegir el dret de la dona embarassada a ser mare, especialment el de les dones que es trobin en situació de desemparament o risc social, propiciant l'establiment dels mitjans necessaris de caràcter social, jurídic, educatiu, sanitari o assistencial que permetin aconseguir aquesta finalitat".

En aquest sentit, a l’exposició de motius de la iniciativa legislativa, s’esmenten algunes actuacions a portar a terme. Així, es preveu la creació de punts d'informació a la dona embarassada, suports que li permetin desenvolupar lliurement la seva activitat, removent qualsevol obstacle que pugui tenir. La llei articula igualment una sèrie de suports essencials per a les dones embarassades que cursin estudis obligatoris, tendents a garantir que totes aquestes dones puguin lliurement continuar i concloure els seus estudis tant durant l'embaràs com quan hagin donat a llum, adequant els horaris escolars a la seva situació.

Cal destacar també la creació d'un telèfon gratuït d'informació dirigit a la dona embarassada, així com el fet de facilitar a través de la pàgina web del Govern la informació que permeti conèixer a aquestes dones totes les ajudes i els centres que la comunitat de les Illes Balears posa al seu abast.

La proposició de llei que avui s’ha pres en consideració consta d'onze articles, una disposició addicional i dues disposicions finals.

Més informació ...