Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament no aprova una proposició no de llei que instava el Govern a derogar el TIL

29 d'octubre de 2013

El Grup Parlamentari Popular ha defensat una esmena de substitució de tots els punts de la proposició “en suport a les actuacions en matèria d’educació dutes a terme pel Govern de les Illes Balears”, que no ha estat acceptada pel Grup Socialista.

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha rebutjat per 34 vots en contra (GP Popular) i  25 vots a favor (GP Socialista, GP MÉS i diputats no adscrits), la proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la derogació del Decret de tractament integrat de llengües (TIL). El Grup Parlamentari Popular ha defensat una esmena de substitució de tots els punts de la iniciativa socialista, que no ha estat acceptada pel grup proposant.

Contingut de la iniciativa

La proposició no de llei, que ha estat defensada per la parlamentària Cristina Rita, ha proposat al Ple del Parlament arribar al següent acord que, estructurat en set punts, afirma i proposa:

1. El Parlament de les Illes Balears reafirma que, tal com estableix l’Estatut d’Autonomia, el català és la llengua pròpia de les Illes Balears i que, com a llengua minoritzada que és, ha de tenir un tractament especial en el sistema educatiu de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears constata que la normativa existent fins a l’aprovació del Decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears, era l’adequada perquè l’alumnat acabés l’escolarització obligatòria amb les mateixes competències en llengua catalana que en llengua castellana.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a retirar el Decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües, i a consensuar amb la comunitat educativa els instruments necessaris per a l’aprenentatge de l’anglès o d’una tercera llengua estrangera.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a mantenir l’autonomia dels centres en referència als seus projectes lingüístics i en atenció al context sociocultural de cadascun.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a dotar els centres docents no universitaris de majors recursos humans i econòmics: professorat de reforç i de desdoblaments, reducció de ràtios, auxiliars de conversa, materials adaptats,...

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar amb les anomenades Seccions Europees que es van començar a implementar el curs 2006-07 i que s’havien desenvolupat de forma sostinguda a mesura que els centres docents no universitaris disposaven de personal qualificat, senyal inequívoca del compromís dels centres públics amb l'ensenyament de la tercera llengua.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears, atenent la cohesió i la inclusió social, i d'acord amb les directrius internacionals de política lingüística, a mantenir l'estatus actual del català en els centres educatius, ja sigui amb la denominació de llengua pròpia, llengua materna o llengua 1, com a garant de la salvaguarda i la transmissió de la cultura autòctona.

Esmena del Grup Popular

El Grup Parlamentari Popular, amb la intervenció de la diputada Ana María Aguiló, ha presentat una esmena de substitució de tots els punts de la proposició no de llei “en suport a les actuacions en matèria d’educació dutes a terme pel Govern de les Illes Balears”, els quals proposen:

1.- El Parlament de les Illes Balears reafirma que, en el marc de la diversitat lingüística i cultural d’Europa, es fa necessària l’educació de ciutadans competents en una o més llengües estrangeres, com també en les llengües oficials de la comunitat autònoma.

2.- El Parlament de les Illes Balears assumeix els objectius que s’ha marcat la Unió Europea per a l’any 2020 millorar pel que fa a les competències lingüístiques dels estudiants i insta el Govern de les Illes Balears a impulsar accions que possibilitin als ciutadans a comunicar-se almenys en dues llengües, a més de la llengua materna, per donar compliment als requisits europeus.

3.- El Parlament de les Illes Balears reafirma que els centres educatius disposen de l’autonomia pedagògica, organitzativa i de gestió que la legislació els atribueix.

4.- El Parlament de les Illes Balears reconeix la tasca i l’autonomia dels consells escolars dins el marc que els atorga la  Llei Orgànica d’educació, i en particular l’article 121.3

5.- El Parlament de les Illes Balears constata que la Llei de normalització lingüística de les Illes Balears reconeix el dret dels infants a rebre l’ensenyament en la seva llengua materna, sigui la castellana o la catalana i reconeix l’esforç del Govern per garantir aquest dret.

6.- El Parlament de les Illes Balears reconeix l’esforç pressupostari que ha hagut de fer el Govern de les Illes Balears en tots els àmbits de la comunitat, durant el que du de legislatura, per poder prioritzar serveis essencials com ara l’educació, tenint en compte especialment la dificultat de fer front als deutes que l’anterior govern va deixar sense pagar i que es materialitzen en un deute de més de 3 milions d’euros per al funcionament de centres públics i mes de 2,5 milions d’euros per al funcionament de centres concertats, a més de 2 milions d’euros en les ajudes de menjadors escolars i transport escolar i el deute de més de 300 milions d’euros a l’IBISEC.

7.- El Parlament de les Illes Balears reconeix l’esforç que ha fet el Govern de les Illes Balears per incrementar el nombre d’auxiliars de conversa per al curs 2013-2014, respecte de l’anterior, en 140 persones, com a suport per la implementació del trilingüisme.

8.- El Parlament de les Illes Balears reconeix la tasca dels docents i la seva responsabilitat com a empleats públics, dins del marc d’actuació que fixa l’EBEP i concretament a l’article 52, desenvolupant la seva tasca en el respecte a la Constitució i a la resta de l’ordenament jurídic i la seva obligació d’actuar segons els principis següents: objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, promoció de l’entorn cultural i mediambiental i respecte a la igualtat entre homes i dones.

9.- El Parlament de les Illes Balears constata que les interlocutòries dels tribunals reconeixen la importància d’implementar el trilingüisme a l’educació de les Illes Balears i la vigència dels decrets 15/2013 de 15 d’abril i del Decret Llei 5/2013 dintre de les competències del Govern de les Illes Balears i en el respecte a la normativa vigent.

El Grup Socialista no ha admès l’esmena de substitució. En torn de fixació de posicions, pel Grup Parlamentari MÉS, ha intervingut Antoni Alorda, qui ha donat suport a tota la iniciativa originària.