Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple no aprova una moció socialista relativa a política en referència a les inversions reconegudes per l'Estatut d'Autonomia

5 de noviembre de 2013

 

Durant la sessió plenària del Parlament celebrada avui, el Grup Parlamentari Socialista ha defensat una moció relativa a política en referència a les inversions reconegudes per l’Estatut d’Autonomia, que  ha estat rebutjada per 30 vots en contra (GP Popular) i 24 vots a favor (GP MÉS, GP Socialista i Margalida Font).

Desenvolupament del debat

El diputat  Marc Pons (GPS) ha exposat el contingut de la iniciativa que, estructurada en quatre punts, ha proposat que el Parlament de les Illes Balears insti el Govern de les Illes Balears a:

1. Exigir al Govern de l’Estat el compliment de l’Estatut d’Autonomia i de forma especial l’establert a la disposició transitòria novena referida a les inversions de l’Estat i a la disposició addicional sisena referida al Règim especial insular de les Illes Balears.

 2. Presentar al Govern de l'Estat un pla d’inversions productives a les Illes Balears en el qual es proposin els convenis oportuns per a l’execució dels programes i les accions estatals sobre R+D+I, transports, ports, medi ambient, ferrocarrils, carreteres, obres hidràuliques, protecció del litoral, costes i platges, parcs naturals i infraestructures turístiques.

 3. Emprendre, en cas que no sigui acceptat el Pla d’inversions productives a les Illes Balears, les accions polítiques i judicials necessàries per tal de garantir el compliment de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

 4. Redactar de forma negociada amb els grups parlamentaris i els diputats no adscrits del Parlament de les Illes Balears, la modificació de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim especial de les Illes Balears, i trametre-la al Parlament de les Illes Balears perquè sigui aprovada i tramesa.

 

A continuació Antoni Camps (GPP) ha defensat  una esmena de modificació, que proposava la substitució dels punts 1, 2, 3 i 4 de la moció pel següents:

 1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat al compliment de l’Estatut d’Autonomia i de forma especial al que s’estableix a la disposició transitòria novena referida a les inversions de l’Estat i a la disposició addicional sisena referida al règim especial insular de les Illes Balears.

 2.- El Parlament de les Illes Balears constata que han arribat a la nostra comunitat autònoma un total de 298 milions d’euros en inversions estatutàries, més 57,4 milions del Conveni de ferrocarril, dels quals el Pacte de Progrés va desviar uns 150 milions d’euros d’aquests fons a cobrir despeses ordinàries.

 3.- El Parlament de les Illes Balears rebutja de forma categòrica la pràctica de desviar fons corresponents a inversions estatutàries per cobrir despeses ordinàries.

 4.- El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les Illes Balears fer tots els esforços possibles, ja sigui mitjançant pròrrogues dels convenis o modificacions d'aquests, per tal d’evitar haver de retornar a l’Estat els fons de les inversions estatutàries que el Govern del Pacte de Progrés va desviar per cobrir despeses ordinàries.

En torn de fixació de posicions ha intervingut David Abril  (GP MÉS), qui ha expressat la conformitat del seu grup amb la iniciativa socialista

 Finalment el grup proposant no ha acceptat l’esmena del GPP.