Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Aprovada la Llei de règim jurídic per a la instal·lació, l'accés i l'exercici d'activitats a les Illes Balears

5 de noviembre de 2013

Aquest horabaixa el Ple del Parlament ha aprovat el dictamen de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals relatiu al Projecte de llei  de règim jurídic per a la instal·lació, l’accés i l’exercici d’activitats a les Illes Balears.

Les esmenes mantingudes (GPS, GP MÉS)  han estat totes debatudes i rebutjades, i els articles esmenats han estat aprovats amb els vots del GPP. La resta d'articulat on no s'han mantingut esmenes, ha estat aprovat per 35 vots a favor (GPP, GP MÉS) i 18 abstencions (GPS i la diputada Margalida Font).

El Grup Parlamentari Popular ha presentat una esmena in voce que ha estat aprovada per assentiment.

Al debat en el si de la Comissió, celebrat dia 16 d’octubre, foren  incorporades 110 esmenes: 48 del GP Socialista, 39 del GP MÉS, 1 del GP Popular i altres 22 del diputat no adscrit Antoni Pastor

Al plenari d’avui, la presentació i la defensa del projecte de llei l’ha exercida la consellera d’Administracions Públiques del Govern Balear, Maria Nuria Riera.

A continuació, s’ha procedit a la defensa d’aquelles esmenes dels grups parlamentaris que, no havent estat ni retirades ni aprovades en comissió, s’han incorporat al debat plenari: 33 del GP Socialista i 18 del GP MÉS.

En aquest  sentit  han intervingut Antoni Diéguez (Socialista), Antoni Alorda (MÉS), mentre que, en torn en contra de totes les esmenes, s'hi ha manifestat Fernando Rubio (Popular).

Contingut bàsic de la llei

El Consell de Govern aprovà la presentació d’aquest projecte de llei al Parlament dia 22 de març del 2013, impulsat des de la Conselleria  d’Administracions Públiques.

Al preàmbul del text s’esmenta que aquesta llei sorgeix de la necessitat de regular el règim jurídic i el procediment d’intervenció administrativa de les obres, la instal·lació, l'obertura i l'exercici d’activitats, tant de titularitat pública com privada, així com les condicions dels establiments que acullin aquestes activitats.

La intervenció administrativa té com a finalitat garantir les condicions de seguretat de persones i béns, la salubritat, el desenvolupament sostenible i la preservació del medi ambient, l’ús racional dels recursos, la prevenció de riscs laborals, així com la  defensa dels interessos de la infància, la joventut i la qualitat de vida de tots els ciutadans des de la solidaritat col·lectiva.

També planteja la solució per acabar amb la descoordinació administrativa amb la creació d’un nou i únic Registre d’Activitats, que farà que l’Administració sigui “única” i estigui coordinada. Per altra banda estableix de manera molt clara la delimitació de les competències.

A les illes hi ha quatre normes diferents que regulen les activitats. La llei aprovada farà que la resta de normes que regulen les activitats quedin sense efecte. Amb tot, el text incorpora aspectes com la “llicència exprés”, que no pateix cap tipus de modificació. 

Es deroguen la Llei 16/2006, part de la Llei 12/2010, part del Decret Llei 7/2012 i la Llei 13/2012, per formar un únic cos legislatiu compacte i únic, tal com aconsella la pràctica jurídica.

Per altra banda, calia adaptar la normativa tant a l’Estatut d’Autonomia (aprovat un any després que la Llei d’activitats que actualment vigeix) i a la Directiva Europea de Serveis 2006/123/CE que ja demanava l’eliminació de les autoritzacions prèvies en certs casos i altres mesures de simplificació.

Des del punt de vista formal, la Llei s’estructura en nou títols, cent deu articles, onze disposicions addicionals, deu disposicions transitòries, una de derogatòria i dues de finals.

 

 

 

 

Més informació ...